Hlas univerzít

Prezident SRK profesor Marek Šmid podpísal zmenu štatútu Ceny Slovenskej rektorskej konferencie za umenie. Podľa nového štatútu budú môcť členovia SRK predkladať návrhy na ocenených do 30. júna v príslušnom kalendárnom roku. Upravený bol systém hodnotenia návrhov, ktorý má uľahčiť vylúčenie tých návrhov, ktoré nespĺňajú kvalitatívne nároky. 

Cena SRK za umenie bola zriadená v roku 2012 s cieľom prispieť k zviditeľneniu umeleckej činnosti vykonávanej na vysokých školách v Slovenskej republike a propagácii takejto činnosti.

Od roku 2012 bola Cena SRK za umenie udelená Borisovi Prýglovi (2017), Jakubovi Dušičkovi (2016), Adriane Debnárovej (2015), Andrei Kopeckej (2014), Teodorovi Kuhnovi (2013), Pavlovi Bršlíkovi (2012).

Štatút Ceny SRK za umenie platný od 15. januára 2019

Ilustračná fotografia: VŠVU

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.