Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. rozhodol na základe odporúčania hodnotiacej komisie neudeliť v roku 2018 Cenu SRK za umenie. Hodnotiaca komisia konštatovala na svojom zasadnutí 22. októbra 2018 v Bratislave, že predložené návrhy nenaplnili kritérium nadnárodného významu v študijnom odbore, do ktorého boli zaradené.

Spracovala: M. Čikešová

Foto: VŠMU

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.