Hlas univerzít

Česká konferencia rektorov („ČKR“) a Slovenská rektorská konferencia („SRK“) prijali na spoločnom zasadnutí nasledujúce uznesenia:

1. Predchádzajúce spoločné zasadnutie ČKR a SRK sa konalo v dňoch 2. a 3. 6. 2022 v Prahe. Na zasadnutí 6. a 7. 6. 2024 v Trnave sa rektorky a rektori českých a slovenských vysokých škôl vzájomne informovali o vývoji vo vysokoškolskom sektore Českej republiky („ČR“) a Slovenskej republiky („SR“) a diskutovali o aktuálnom dianí. Prítomní ocenili pravidelné spoločné zasadnutia striedavo organizované obidvomi reprezentáciami vysokých škôl.

2. ČKR a SRK odmietajú akékoľvek formy násilia a teroru a vyzývajú k rešpektovaniu demokratických hodnôt a princípov a k návratu k slušnej diskusii vo verejnom priestore. ČKR a SRK odmietajú šírenie dezinformácií, hoaxov a vyjadrení, ktoré spochybňujú vedecké dôkazy. Rovnako vyzývajú k diplomatickým riešeniam pretrvávajúcich vojnových konfliktov vo svete a naďalej ponúkajú pomoc a podporu vojnou postihnutým akademikom a akademičkám a vysokoškolským sektorom.

3. ČKR a SRK plnia svoje dlhodobé ciele, ktorými sú plnohodnotná účasť vysokých škôl ČR a SR v Európskom priestore vysokého školstva („EHEA“), Európskom vzdelávacom priestore („EEA“), Európskom výskumnom priestore („ERA“). Tieto vytvárajú rámec medzinárodnej spolupráce. Zároveň ČKR a SRK podporujú úzke bilaterálne vzťahy medzi vysokoškolskými inštitúciami, ich predstaviteľmi a samotnými akademikmi a študentmi.

4. ČKR a SRK sa zhodli, že ich spoločným cieľom je zabezpečiť, aby univerzity v ČR a v SR boli bezpečnými miestami pre študentov a zamestnancov. Zástupcovia ČKR a SRK informovali o systémových krokoch a odporúčaniach, ktoré majú posilniť bezpečnosť na vysokých školách. Žiadajú vlády ČR a SR, aby venovali zvýšenú pozornosť nielen ochrane tzv. mäkkých cieľov, ale aj kybernetickej bezpečnosti a postupom, ktoré môžu eliminovať cudzie zasahovanie a posilnia strategickú autonómiu, bezpečnosť výskumu a bezpečnosť poznatkov. Zdieľanie informácií o bezpečnosti vysokých škôl považujú ČKR a SRK za veľmi dôležité.

5. ČKR a SRK dlhodobo považujú inštitucionálnu autonómiu a akademické slobody za súčasť základných princípov moderných univerzít, ktoré rozvíjajú svoje inštitucionálne profily a efektívne plnia svoje poslanie. Žiadajú, aby všetky zmeny týkajúce sa vysokých škôl, boli prediskutované s ich oficiálnymi reprezentáciami. Za zásadné v rámci zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania považujú princíp zodpovednosti samotných vysokých škôl, ako aj súlad procesov s Európskymi štandardmi a usmerneniami (ESG).

6. V súlade s odporúčaniami svetových organizácií a medzinárodných akademických asociácií ČKR a SRK žiadajú vládu ČR a vládu SR zabezpečiť adekvátne zdroje pre vysoké školy, aby mohli byť atraktívnymi inštitúciami pre domácich a zahraničných študentov a akademikov a mohli napĺňať svoje poslanie. Žiadajú systematicky navyšovať investície z verejných zdrojov do vysokého školstva a investície do vedy, výskumu a inovácií na úroveň priemeru vyspelých štátov OECD.

7. ČKR a SRK prijali vyhlásenie k voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú v ČR v dňoch 7. a 8. 6. 2024 a v SR dňa 8. 6. 2024 (príloha).

8. ČKR a SRK budú pokračovať v tradícii spoločných zasadnutí a dohodli sa, že najbližšie spoločné zasadnutie sa bude konať v dňoch 4. a 5. 6. 2026 na pôde Akadémie múzických umení v Prahe a organizačne ho zabezpečí ČKR. V tejto súvislosti ČKR a SRK považujú za dôležitú aj spoluprácu v rámci Európskej asociácie univerzít, ktorej sú obidve reprezentácie plnoprávnymi kolektívnymi členmi od roku 2001. ČKR a SRK reprezentujú rektorky a rektorov vysokých škôl a univerzít už viac ako 30 rokov. SRK sa etablovala na pôde spoločného Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl dňa 25. 11. 1992, ČKR dňa 28. 1. 1993.

V univerzitnom meste Trnava 7. 6. 2024

Za Českú konferenciu rektorov

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., predsedníčka

Za Slovenskú rektorskú konferenciu

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., prezident

Príloha

Vyhlásenie Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie k voľbám do Európskeho parlamentu 2024

Česká konferencia rektorov („ČKR“) a Slovenská rektorská konferencia („SRK“) považujú Európsku úniu za garanta demokracie a plurality názorov, ale aj inštitucionálnej autonómie a akademických slobôd. Akademické slobody sú neoddeliteľne spojené s demokraciou, právnym štátom a ľudskými právami. Tieto zásady sú zaručené v Charte základných práv EÚ.

Občania Českej republiky („ČR“) a Slovenskej republiky („SR“) členstvom oboch krajín získali napríklad možnosť štúdia na vysokých školách a univerzitách v členských krajinách EÚ za rovnakých podmienok, aké platia pre štátnych príslušníkov daného členského štátu. Študenti a študentky vysokých škôl a akademici a akademičky môžu využívať program Erasmus na účel akademickej mobility a stáže. Výskumníci a výskumníčky majú príležitosť získať finančnú podporu na svoj výskum z európskych programov. EÚ tiež podporuje výskum zameraný na boj proti zmene klímy, rieši digitálnu transformáciu a pokrok v oblasti umelej inteligencie.

ČKR a SRK sa stotožňujú s argumentmi a odporúčaniami, ktoré prijala Európska asociácia univerzít v dokumente „Obnovená spoločenská zmluva medzi Európou a jej univerzitami. Ako môžu univerzity a tvorcovia politík spolupracovať na formovaní silnej, otvorenej a odolnej Európy“ a platforma Univerzity za osvetu vo vyhlásení „Univerzity hlasujú za Európu!“

ČKR a SRK odporúčajú občanom ČR a SR, aby využili svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú v ČR v dňoch 7. a 8. 6. 2024 a v SR dňa 8. 6. 2024. Vyzývajú politikov kandidujúcich vo voľbách, aby zabezpečili, že európske a národné politiky zaručia pevný záväzok voči Európe založený na ochrane ľudských práv a základných slobôd.

V univerzitnom meste Trnava 7. 6. 2024

Za Českú konferenciu rektorov

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., predsedníčka

Za Slovenskú rektorskú konferenciu

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., prezident

Fotografia: Roman Miča

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.