Hlas univerzít

Skupina renomovaných expertov nominovaných akadémiami prostredníctvom Mechanizmu vedeckého poradenstva radí Európskej komisii ako využívať UI vo vede a urýchliť jej zodpovedné zavádzanie.

Odporúčania expertov sa týkajú predovšetkým toho, aký impulz by Ul mohla dať vedeckej produktivite a aké výhody, stimuly a výzvy by takto podporovaný výskum priniesol európskemu inovačnému ekosystému a spoločnosti ako celku. Odporúčania sa snažia poskytnúť komplexný a pragmatický prístup k uľahčeniu zavádzania UI do výskumu a inovácií v EÚ pri rešpektovaní jej hodnôt a zásad.

V dokumente Successful and timely uptake of artificial intelligence in science in the EU navrhli experti Európskej komisii 4 odporúčania:

1.Rozvíjať a implementovať štruktúry, vrátane pružných špecializovaných finančných mechanizmov pre výskum v oblasti umelej inteligencie, ktoré sa prispôsobujú rýchlemu a dynamickému rozvoju tejto technológie s cieľom podporiť a posilniť využitie umelej inteligencie vo vedeckom výskume.

2.Zlepšiť štandardy kvality systémov umelej inteligencie (t. j. údajov, výpočtovej techniky, kódov) a poskytnúť k nim spravodlivý prístup všetkým výskumníkom, ktorí pracujú na výskume UI.

3.Chrániť a investovať do efektívnych spoločných akcií medzi existujúcimi výskumnými infraštruktúrami, Euro HPC (ako poskytovateľ výpočtovej sily) a budúcim Inštitútom pre výskum s UI (EDIRAS) – keďže budú hrať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní konkurencieschopnosti EÚ vo všetkých vedeckých disciplínach.

4.Zabezpečiť, aby umelú inteligenciu riadili ľudia (jednotlivci a komunity) žijúci v otvorenej spoločnosti. Je potrebné chrániť výskumníkov, jednotlivcov a komunity pred tým, aby ich umelá inteligencia hnala len k vytváraniu zisku alebo aby ich kontrolovali subjekty ignorujúce základné hodnoty a zásady EÚ.

EÚ by mala uprednostňovať výskum založený na umelej inteligencii najmä v oblastiach, kde je k dispozícii veľké množstvo údajov, ktoré sa však ťažko interpretujú (napr. personalizované zdravie, sociálna súdržnosť, zelené a digitálne prechody). Je dôležité podporovať nový výskum najekologickejších algoritmov a infraštruktúry umelej inteligencie s cieľom pomôcť riadiť vplyv technológie na životné prostredie. Údaje by mali byť vysoko kvalitné, zodpovedne zbierané a dobre spravované, so spravodlivým prístupom pre európskych výskumníkov a inovátorov.

Experti odporúčajú EK vytvorenie nového európskeho inštitútu pre UI vo vede , ktorý by poskytoval masívny vysokovýkonný výpočtový výkon, udržateľnú cloudovú infraštruktúru a školiace programy UI pre vedcov. Popri týchto službách by Európska rada pre umelú inteligenciu vo vede poskytovala špecializované finančné prostriedky pre výskumníkov vo všetkých odboroch na skúmanie a zavádzanie umelej inteligencie do ich vied.

EÚ má čo ponúknuť ako centrum talentov a špičkových odborníkov, ale môže zaostávať v niektorých aspektoch, ktoré sa tento dokument pokúša riešiť. Cieľom EÚ by malo byť zabezpečenie konkurencieschopného, agilného, atraktívneho a inovatívneho výskumného prostredia v oblasti umelej inteligencie. Dokument podporuje výskum filozofických, právnych a etických aspektov umelej inteligencie používanej vo vede a vplyve týchto otázok na základné ľudské práva, transparentnosť a zodpovednosť.

Zdroj: EÚ, ScienceBusiness

Foto: EÚ

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.