Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia na svojom 77. zasadnutí 8. 7. 2016 v Bratislave v súvislosti s medializovanými informáciami jednomyseľne odsúhlasila, že je za zachovanie funkčných miest docentov a profesorov s kvalifikačným predpokladom vedecko-pedagogických titulov získaných na základe habilitačných konaní a vymenovacích konaní za profesora. Platný zákon o vysokých školách umožňuje uzavrieť pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora bez vedecko-pedagogického titulu „profesor“ alebo „docent“.

Bratislava 8. 7. 2016

Za správnosť: Mária Čikešová

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.