Hlas univerzít

Vo februári 2018 bola publikovaná správa Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union - A problem-solving Approach to fuel innovation-led Growth, ktorej autorka je poradkyňou komisára EÚ Carlosa Moedasa pre tzv. "cieľovo orientovaný prístup/misie". Správa je súčasťou série vstupov, ktoré bude Európska komisia brať do úvahy pri príprave budúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie.

Profesorka Mariana Mazzucato v správe odporúča päť kľúčových kritérií pre výber "cieľovo orientovaného prístupu/misií" na úrovni EÚ. Misie by mali:

  • byť odvážne a inšpiratívne, so širokým významom pre spoločnosť;
  • byť ambiciózne, ale realizovateľné;
  • podporovať medziodborové a medzisektorové inovácie;
  • mať jasný smer: cielené, merateľné a časovo obmedzené;
  • vyžadovať niekoľko riešení založených na prístupe "zdola nahor" (tzv. „bottom-up approach“).

Správa tiež obsahuje tri príklady budúcich misií:

  1. vybudovanie 100 uhlíkovo neutrálnych miest do roku 2030;
  2. oceány bez plastu;
  3. zníženie záťaže spôsobenej demenciou do roku 2030.

"Cieľovo orientovaný prístup/misie" by mali najmä inšpirovať a prepojiť výsledky výskumu a inovácií s občanmi, posunúť hranice výskumu a inovácií, stimulovať hospodársky rast a pomôcť vyriešiť niektoré z najväčších spoločenských výziev.

Komisia vyzýva verejnosť a zainteresované strany na poskytnutie spätnej väzby, vrátane návrhov na potenciálne misie pre výskum a inovácie do 3. apríla 2018 prostredníctvom dotazníka.

Súvisiace informácie:

Zdroj: Andrej Kurucz, SLORD

Foto: TUKE

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.