Hlas univerzít

V júni 2018 prijalo štrnásť európskych asociácií združujúcich univerzity a výskumné inštitúcie spoločnú deklaráciu, v ktorej žiadajú zvýšiť rozpočet budúceho rámcového programu Európsky horizont. Ide o program, ktorým bude Európska únia opätovne finačne podporovať vedu, výskum a inovácie. Uvedené úsilie súvisí s prebiehajúcimi rokovaniami a nadchádzajúcim schvaľovaním Viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2021 - 2017. Štrnásť paneurópskych združení navrhlo zvýšiť rozpočet budúceho programu na 160 miliárd eur.

Slovenská rektorská konferencia podporuje návrh navýšiť rozpočet Európskeho horizontu, ktorý sa stal najdôležitejším zdrojom podpory základného výskumu v Európe. Program financuje projekty na základe kritéria excelentnosti, ale vzhľadom na jeho nízky rozpočet nemôže podporiť všetky projekty, ktoré prešli prahom hodnotenia ako excelentné. V súčasnosti rámcový program Horizont 2020 nie je schopný vyhovieť 75 % predložených vysokokvalitných návrhov. Navýšený rozpočet by tak podporil viac kvalitných projektov. Na druhej strane investície EÚ do výskumu a inovácií podporujú hospodársky rast a spoločenský pokrok v Európe, stimulujú konkurencieschopné inovácie a preto prispievajú ku všetkým kľúčovým politickým prioritám, ako je tvorba pracovných miest, energetika, zmena klímy, sociálne začlenenie, migrácia a udržateľnosť. Výdavky na tejto úrovni zvyšujú synergie, znižujú nadmernú duplicitu a fragmentáciu, vytvárajú kritickú masu a generujú úspory. V dôsledku toho sa peniaze daňových poplatníkov využívajú účinnejšie.

Prezident SRK profesor Marek Šmid písomne informoval o deklarácii a jej dôvodoch predsedu vlády SR, ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR, podpredsedu vlády a ministra financií SR a slovenských europoslancov a vyzval ich podporiť návrh navýšenia. 

Spoločná deklarácia "Universities united for the best Horizon Europe" (AJ verzia)

Dôvody prečo zvýšiť investície EÚ do výskumu a inovácií (SVK verzia)

EUA o spoločnej deklarácii a jej zdôvodnenie (AJ)

Európska kampaň EU funding for universities (AJ)

EK o programe Európsky horizont - tlačová správa IP/18/4041 (SVK verzia)

# H2020FUTURE

Autor: mc

Foto: STU

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.