Hlas univerzít

Európsky semester bol zavedený pre plnenie cieľov európskej stratégie Európa 2020 a v rámci pravidelného hodnotenia výkonu členských štátov. Stratégia je zameraná na rast zamestnanosti, hospodárstva a inovačného potenciálu krajín Európskej únie. Kľúčovú úlohu majú v stratégii Európa 2020 práve výskum a inovácie. Štúdiá Európskej komisie "LAB - FAB - APP" potvrdila, že za posledných dvadsať rokov sa dve tretiny hospodárskeho rastu v priemyselných krajinách pripisujú výskumu a inováciám.

Európska komisia zverejnila v júli 2017 aktualizovaný prehľad výkonnosti členských štátov v oblasti výskumu a inováciách a účasti v rámcovom programe Horizont 2020. Prehľad o výkone Slovenskej republiky je dostupný na webovom sídle Európskej komisie "Research and Innovation performance and Horizon 2020 country participation for Slovakia."

Indikátory výkonu SR vo výskume a inováciách (2007) - Research and Innovation Performance 

Profil SR v Horizon 2020 (2007) - Country Profile and Featured Projects 

Zdroj: EK, SLORD

Foto: UVLF

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.