Hlas univerzít

Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. udelil Cenu SRK za umenie 2016 študentovi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bc. Jakubovi Dušičkovi za umelecké dielo "Vizuálna identita slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie" nadnárodného významu, ktoré bolo realizované počas bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 2. 2. 6 Dizajn.

Cena SRK za umenie bola odovzdaná počas slávnostného galavečera, ktorý pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku orgaizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 10. 11. 2016.

2016-cena-za-umenie-jakub-dusicka

Bc. Jakub Dušička

Jakub Dušička absolvoval bakalárske štúdium na Katedre vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti študuje v ateliéri Typografie doc. Pavla Bálika na tej istej katedre. Úspešne absolvoval štúdijný pobyt na École supérieure des arts et industries graphiques v Paríži. Počas štúdia sa postupne profiluje smerom k tvorbe písma, typografii a vizuálnej identite.

Jakub Dušička navrhol logo a vizuálnu identitu slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Získal I. cenu v rámci verejnej súťaže, do ktorej bolo prihlásených viac ako 200 návrhov. Vizuálna identita vychádza z farebnosti štátnej zástavy a logo je zložené zo základných slovenských diakritických znamienok. Tie autor skomponoval ako tváre, ktoré vyjadrujú rôzne ľudské emócie. Umelecké dielo jednoznačne prekročilo hranice Slovenskej republiky, poznajú ho všade vo svete a počas slovenského predsedníctva (2. polrok 2016) reprezentuje vizuálnu identitu našej krajiny.

Fotografie

Medailón

Informácia o cene pre médiá

Médiá o Cenách za vedu a techniku a aj o Cene SRK za umenie: SME 11. 11. 2016, Pravda 11. 11. 2016, Týždeň vedy a techniky na Slovensku, Academia. Súčasnosť a perspektívy vysokých škôl, r. XXVII, 4/2016.

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.