Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) na rozšírenom zasadnutí Prezídia SRK 19. decembra 2017 vo Zvolene rokovala o návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018 a návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu športu SR predložilo na vyjadrenie orgánom reprezentácie vysokých škôl. 

SRK po diskusii prijala stanovisko:

  1. SRK konštatovala, že návrh rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2018 je nedostatočný, nevytvára podmienky pre rozvoj vysokého školstva na Slovensku, zabezpečenie konkurencieschopnosti slovenských vysokých škôl v strednej Európe a zamedzenie odchodu vysokoškolákov do zahraničia, predovšetkým do Českej republiky.
  2. Slovenská rektorská konferencia považuje súčasný model financovania verejného vysokého školstva za prekonaný. Žiada, aby diskusia o návrhu metodiky rozpisu dotácií s orgánmi reprezentácie vysokých škôl začala v prvej polovici budúceho roka. Návrh metodiky rozpisu dotácií musí rešpektovať potreby pracovného trhu, slovenskej spoločnosti a požiadavky vysokých škôl.
  3. Slovenská rektorská konferencia konštatuje, že metodika rozpisu dotácií v kombinácii so súčasne platným legislatívnym rámcom nevytvára predpoklady pre rozvoj vysokého školstva a zvyšovanie kvality vzdelávania. SRK opätovne žiada, aby metodika nepodliehala každoročne zmenám, ktoré považuje za nesystémové; požaduje metodiku s garanciou platnosti minimálne na tri roky.
  4. Slovenská rektorská konferencia žiada, aby boli jasne definované pravidlá aj pre rozdeľovanie kapitálových výdavkov pre vysoké školy a aby sa tak dialo v dostatočnom časovom predstihu.
  5. Slovenská rektorská konferencia žiada definovať a zvýšiť financovanie doktorandov vysokých škôl, čo je nevyhnutnou podmienkou kvalitného a tvorivého vysokoškolského, vedecko-výskumného a umeleckého prostredia.

Zvolen 19. decembra 2017

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Stanovisko SRK z 19. 12. 2017 (pdf. verzia)

SRK v médiách: SME (20. 12. 2017), Slovenský rozhlas (20. 12. 2017 Rádiožurnál o 18:00 - 13:20 min)

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.