Hlas univerzít

Dňa 22. augusta 2019 nastúpil do funkcie prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie profesor Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene. Rudolf Kropil bol prezidentom SRK dva funkčné obdobia v rokoch 2014 – 2018 a následne pôsobil ako viceprezident SRK.

Profesor Rudolf Kropil je profesorom v odbore Aplikovaná zoológia. V rámci pedagogickej činnosti je gestorom ekologických a zoologických predmetov. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa špecializuje na riešenie problematiky trvalo udržateľného rozvoja, aplikovanej zoológie a ekológie lesa v prepojení na ďalšie ekonomické, lesnícke, ekologické a environmentálne disciplíny. Bol vedúcim viacerých projektov a ako národný koordinátor riešil desať medzinárodných projektov. Je autorom a spoluautorom viac ako sto vedeckých a odborných prác, na ktoré zaznamenal viac ako 500 ohlasov. Radou Európskej únie bol v roku 2015 vymenovaný za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, od roku 2018 je členom jeho Predsedníctva. Je tiež zástupcom Slovenskej rektorskej konferencie vo Výbore Európskej asociácie univerzít.

Za svoje priority v nasledujúcom období označil zachovanie kontinuity v činnosti SRK, modernizáciu vysokoškolskej infraštruktúry a zlepšenie podmienok slovenských vysokých škôl, zvýšenie flexibility legislatívneho prostredia a získanie podpory pre sektor vysokých škôl pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Ďalšími prioritami budú zvýšenie kvality poskytovaného vysokoškolského štúdia a vytvorenie takých podmienok na vysokých školách, aby sa počet študentov odchádzajúcich na štúdium do zahraničia nezvyšoval a naopak, aby sa zvýšil počet absolventov, ktorí vyštudovali v zahraničí a našli svoje uplatnenie v slovenskom akademickom prostredí.

Prvé stretnutie Rudolfa Kropila ako prezidenta SRK s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou za prítomnosti ďalších členov prezídia SRK sa konalo dňa 23. augusta 2019. Rudolf Kropil hovorí: „Slovenské vysoké školy potrebujú stabilné prostredie s väčšou mierou flexibility a to v oblasti legislatívnej ako aj finančnej. Zmeny k lepšiemu dosiahneme iba spoločným úsilím všetkých zainteresovaných partnerov. Slovenská rektorská konferencia by preto mala v tomto duchu naďalej podporovať úzku spoluprácu slovenských rektorov s rezortom.“

Dňa 28. augusta 2019 sa pri osobnom stretnutí profesor Rudolf Kropil poďakoval svojmu predchodcovi na poste prezidenta SRK profesorovi Marekovi Šmidovi za vedenie SRK.

Súvisiace informácie:

Autor fotografie: M. Čikešová, ISRK

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.