Hlas univerzít

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli SLORD informuje o možnosti spätnej väzby k budúcej výzve zameranej na napĺňanie cieľov Európskej zelenej dohody (European Green Deal), ktorá bude otvorená v septembri 2020. Európska komisia poskytne prostriedky vo výške 1 miliardy eur na projekty napĺňajúce tieto ciele. Medzi hlavné priority súčasnej Európskej komisie patria aj boj proti zmene klímy a dosiahnutie klimatickej neutrality v Európe do roku 2050. Na ich podporu Európska komisia posilňuje výskum a inovácie prostredníctvom osobitnej výzvy v súčasnom rámcovom programe Horizont 2020.

V týchto dňoch môžu všetky zainteresované strany vrátane vysokých škôl poskytnúť Európskej komisii spätnú väzbu k podobe budúcej výzvy. Výzva má mobilizovať  výskum a inovácie s cieľom podporiť spravodlivý a udržateľný spoločenský prechod, tak aby nikto nebol z tohto transformačného procesu vynechaný. Komisia očakáva, že projekty prinesú hmatateľné a viditeľné výsledky a ukážu konkrétne riešenia hlavných priorít Európskej zelenej dohody. Výzva má preto podporiť:

  • pilotné aplikácie, demonštračné projekty a inovačné výrobky;
  • inovácie v záujme lepšieho riadenia ekologického a digitálneho prechodu;
  • inovácie v sociálnej oblasti a hodnotovom reťazci.

Okrem technologického rozvoja a demonštračných činností má výzva podporiť experimentovanie a sociálne inovácie v rámci občianskej spoločnosti, ako aj posilniť postavenie občanov. Výzva má dalej prispieť k ekologickej a digitálnej obnove a k zvýšeniu spoločenskej odolnosti napríklad v poľnohospodárstve, zrýchľovaní biodiverzity obnoviteľných zdrojov energie, čistej doprave a modernizácii smerom k obehovému hospodárstvu.

Výzva sa skladá z jedenástich častí, z ktorých osem tematických oblastí odráža kľúčové "pracovné prúdy" Európskej zelenej dohody. V každej oblasti sa jedna alebo viac tém zaoberá výzvami načrtnutými v príslušnom prúde. Témy sa zameriavajú na špecifické technologické a spoločenské inovácie s významným dopadom, ktoré môžu pomôcť relatívne rýchlo napredovať v trvalo udržateľnom prechode. Tri horizontálne oblasti (posilnenie vedomostí; posilnenie postavenia občanov a medzinárodná spolupráca) prierezovo adresujú osem tematických oblastí a ponúkajú dlhodobejšiu perspektívu pri dosahovaní transformácií stanovených v Európskej zelenej dohode.

Spätná väzba je sumarizovaná cez prieskumy v každej z jedenýstich častí: 

Súvisiace informácie:

Zdroj: slord.sk

Fotografia: europa.eu

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.