Hlas univerzít

Je potešujúce, že všetkých 16 slovenských univerzít zlepšilo svoje umiestnenie v tohtoročnom rebríčku SCImago (linka) oproti roku 2021. Polovica z nich (8 univerzít) publikovala v najvplyvnejších vedeckých časopisoch sveta a boli zaradené do prvého kvartilu (25 %) vo svojich kategóriách podľa poradia ukazovateľa SCImago Journal Rank (SJRII). V SCImago v roku 2022 sa umiestnilo 15 verejných vysokých škôl z 20 a jedna štátna vysoká škola z troch, ktoré pôsobia na Slovensku. 

SCImago klasifikuje výstupy a výkony akademických a výskumných inštitúcií podľa zložených ukazovateľov. Tieto kombinujú tri rôzne súbory ukazovateľov výkonnosti výskumu, inovačné výstupy a spoločenský dopad meraný viditeľnosťou na webe (o metodike - linka). Aktuálne výsledky predstavujú časové obdobie medzi rokmi 2016 až 2020 okrem webových indikátorov, ktoré platia pre predchádzajúci rok. 

Najlepšie umiestnenie v SIR 2022 zaznamenala Slovenská akadémia vied na 511. mieste (v roku 2020 jej patrilo 608. miesto). V rebríčku sa umiestnilo aj 16 slovenských univerzít, rovnako ako v roku 2021. Všetky si však zlepšili svoje umiestnenie. Najúspešnejšia slovenská vysoká škola bola Univerzita Komenského v Bratislave na 573. mieste (v roku 2021 obsadila 627. miesto). Prvú trojku najúspešnejších slovenských univerzít tvoria ešte Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na 619. mieste (v roku 2021 bola na 670. mieste) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na 651. mieste (v roku 2021 obsadila 745. miesto). Všetky tri v kvartile Q1. V tzv. prvom kvartile sa umiestnili aj Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Posledná menovaná reprezentuje štátne vysoké školy, v rebríčku sa delí o 703. miesto (v roku 2021 bola na 791. pozícii) s Technickou univerzitou vo Zvolene (801. miesto v roku 2021).

V nasledujúcej tabuľke uvádzame všetky slovenské inštitúcie a pre porovnanie ich umiestnenie v rokoch 2021 a 2020.

Poradie Pozícia v SIR 2022 Kvartil Pozícia v SIR 2021 Pozícia v SIR 2020 Názov inštitúcie
1.  511  Q1 581. 608. Slovenská akadémia vied (SAV)
2.  573.  Q1  627. 642. Univerzita Komenského v Bratislave
3.  619.  Q1 670. - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4.  651.  Q1 745. 743. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5.  667.  Q1 760. 755. Technická univerzita v Košiciach
6.  676.  Q2 774. 751. Žilinská univerzita v Žiline
7.  685.  Q1 777. 760. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8.  688.  Q1 762. 759. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
9.  689.  Q1 760. 753. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10.  700.  Q2 808. 807. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
11.  703.  Q2 801. 789. Technická univerzita vo Zvolene
11.  703.  Q1 791. 758. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
12.  709.  Q2 812. 815. Prešovská univerzita v Prešove
13.  714.  Q2 794. 780. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
14.  716.  Q1 - - Ústav materiálového výskumu SAV
14.  716.  Q2 819. - Trnavská univerzita v Trnave
15.  719.  Q2 763. 782. Ústav experimentálnej fyziky SAV
16.  720.  Q2 820. - Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
17.  732.  Q3 837. 828. Ekonomická univerzita v Bratislave
18. 738.  Q3 - - Astronomický ústav SAV
18. 738.  Q2 811. 838. Fyzikálny ústav SAV

SIR je označený ako "league table". Je produktom Scimago Lab - divízie spoločnosti SRG S.L. Company. Cieľom rebríčka, je poskytnúť inštitúciám, tvorcom politík a manažérom výskumu užitočný metrický nástroj na analýzu, hodnotenie a zlepšovanie ich aktivít, výstupov a výsledkov.

Súvisiace informácie: 

Zdroj: SIR, ilustračná fotografia UK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.