Hlas univerzít

V najnovšom rebríčku Scimago Institutions Ranking (SIR) 2020 (linka) sa umiestnilo 16 slovenských inštitúcií. Cieľom SIR je poskytnúť užitočný metrický nástroj pre inštitúcie, tvorcov politík a výskumných manažérov na analýzu, hodnotenie a zlepšovanie ich činností, výstupov a výsledkov.

Rebríček hodnotí akademické a výskumné inštitúcie podľa kombinovaného ukazovateľa zloženého z troch rôznych súborov zameraných na výkonnosť vo výskume (50 %), inovačné výstupy  (30 %) a spoločenský dopad meraný podľa viditeľnosti na webe (20 %). Aktuálne výsledky predstavujú časové obdobie medzi rokmi 2014 až 2018 okrem webových indikátorov, ktoré platia pre predchádzajúci rok. Kritériom zaradenia inštitúcie do rebríčka bola podmienka uverejnenia minimálne 100 výstupov zahrnutých do databázy SCOPUS počas posledného roka vybraného časového obdobia. Jedným z kritérií výkonnosti vo výskume je aj percento článkov publikovaných v časopisoch s otvoreným prístupom (Open Access), ktoré bolo začlenené do hodnotenia v roku 2019. Ďalšie informácie o používanej metodike sú verejne dostupné na webovom sídle rebríčka (linka). 

Najlepšie umiestnenie v SIR 2020 zaznamenala Slovenská akadémia vied na 608. mieste. Najúspešnejšia slovenská vysoká škola bola Univerzita Komenského v Bratislave na 642. mieste. Okrem nich sa v rebríčku umiestnilo ďalších 11 slovenských univerzít a dva ústavy SAV. Oproti predchádzajúcemu roku sa v rebríčku nenachádzajú dve inštitúcie. V nasledujúcej tabuľke uvádzame všetky slovenské inštitúcie a pre porovnanie ich umiestnenie v rokoch 2019, 2018 a 2017.

Poradie Pozícia v SIR 2020 Pozícia v SIR 2019 Pozícia v SIR 2018 Pozícia v SIR 2017 Názov inštitúcie
1. 608. 565. 571. 504. Slovenská akadémia vied (SAV)
2. 642. 620. 623. 556. Univerzita Komenského v Bratislave
3. 743. 710. 746. 681. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
4. 751. 735. 700. 624. Žilinská univerzita v Žiline
5. 753. 717. 649. 579. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. 755. 715. 668. 588. Technická univerzita v Košiciach
7. 758. 718. 596.   Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
8. 759. 734. 694. 638. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
9. 760. 716. 698. 630. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
10. 780. 756. 749. 676. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
11. 782. 747.     Ústav experimentálnej fyziky SAV
12. 789. 771. 744. 682. Technická univerzita vo Zvolene
13. 807. 790. 749. 659. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
14. 815. 795. 754. 677. Prešovská univerzita v Prešove
15. 828. 805. 760. 685. Ekonomická univerzita v Bratislave
16. 838. 780.     Fyzikálny ústav SAV

Súvisiace informácie: 

Zdroj: SIR, ilustračná fotografia UNIBA

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.