Hlas univerzít

V rebríčku SCImago Institutions Ranking (SIR) za rok 2021 (linka) sa umiestnilo 19 slovenských inštitúcií. SIR je nástroj klasifikácie akademických a výskumných inštitúcií, ktorých výstupy a výkony sú hodnotené podľa zložených ukazovateľov. Zložené ukazovatele kombinujú tri rôzne súbory ukazovateľov výkonnosti výskumu, inovačné výstupy a spoločenský dopad meraný viditeľnosťou na webe. 

Metodika SIR je verejne dostupná na webovom sídle rebríčka (linka). Aktuálne výsledky predstavujú časové obdobie medzi rokmi 2015 až 2019 okrem webových indikátorov, ktoré platia pre predchádzajúci rok. Kritériom zaradenia inštitúcie do rebríčka je podmienka uverejnenia minimálne 100 výstupov zahrnutých do databázy SCOPUS počas posledného roka vybraného časového obdobia. Informácie  použité pre indikátor inovácie pochádza z databázy PATSTAT. Zdrojmi informácií, ktoré sa používajú pre indikátory viditeľnosti webu, sú Google a Ahrefs. Databáza Unpaywall sa používa na identifikáciu dokumentov Open Access. Altmetrics z metrík PlumX a Mendeley sa používajú pre spoločenský faktor. Najlepší kvartil získa inštitúcia vo svojej krajine porovnaním kvartilov na základe celkového ukazovateľa, výskumného faktora, inovačného faktora a spoločenského faktora.

Najlepšie umiestnenie v SIR 2021 zaznamenala Slovenská akadémia vied na 581. mieste (v roku 2020 jej patrilo 608. miesto). Najúspešnejšia slovenská vysoká škola bola Univerzita Komenského v Bratislave na 627. mieste (v roku 2020 obsadila 642. miesto). V rebríčku sa umiestnilo ďalších 15 slovenských univerzít (v roku 2020 bolo v rebríčku 11 univerzít) a dva ústavy SAV. Skokanom roka je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na 670. mieste (druhá slovenská univerzita v poradí) a ktorá bola predtým v rebríčku v roku 2019 na 684. mieste. Prvú trojku najúspešnejších slovenských univerzít uzatvára Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Zaujímavosťou je obsadenie rovnakej pozície (760. poradie) dvomi technickými univerzitami v Bratislave a Košiciach. Do rebríčka sa ako nováčikovia dostali aj Trnavská univerzita v Trnave a Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne. Štátne vysoké školy v rebríčku reprezentuje Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na 791. pozícii (v roku 2020 bola na 758. mieste). V nasledujúcej tabuľke uvádzame všetky slovenské inštitúcie a pre porovnanie ich umiestnenie v rokoch 2020, 2018 a 2017.

Poradie Pozícia v SIR 2021 Pozícia v SIR 2020 Pozícia v SIR 2018 Pozícia v SIR 2017 Názov inštitúcie
1. 581. 608. 571. 504. Slovenská akadémia vied (SAV)
2. 627. 642. 623. 556. Univerzita Komenského v Bratislave
3. 670. - - - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4. 745. 743. 746. 681. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. 760. 753. 649. 579. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. 760. 755. 668. 588. Technická univerzita v Košiciach
6. 762. 759. 694. 638. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
7. 763. 782. - - Ústav experimentálnej fyziky SAV
8. 774, 751. 700. 624. Žilinská univerzita v Žiline
9. 777. 760. 698. 630. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
10. 791 758. 596.  - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
11. 794. 780. 749. 676. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
12. 801. 789. 744. 682. Technická univerzita vo Zvolene
13. 808. 807. 749. 659. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
14. 811. 838. - - Fyzikálny ústav SAV
15. 812. 815. 754. 677. Prešovská univerzita v Prešove
16. 819. - - - Trnavská univerzita v Trnave
17. 820. - - - Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
18. 837. 828.  760.  685. Ekonomická univerzita v Bratislave

SIR je označený ako "league table". Je produktom Scimago Lab - divízie spoločnosti SRG S.L. Company. Cieľom rebríčka, je poskytnúť inštitúciám, tvorcom politík a manažérom výskumu užitočný metrický nástroj na analýzu, hodnotenie a zlepšovanie ich aktivít, výstupov a výsledkov.

Súvisiace informácie: 

Zdroj: SIR, ilustračná fotografia UVLF

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.