Hlas univerzít

Európska komisia oficiálne otvorila najväčšiu tematickú výzvu v rámci programu H2020 s názvom Európska zelená dohoda (European Green Deal) v objeme 1 miliardy eur na výskumno-inovačné projekty, ktoré sú zamerané na klimatickú krízu s cieľom pomáhať chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy. Výzva je financovaná z programu Horizont 2020 a jej cieľom je podporiť zotavenie Európy z krízy spôsobenej koronavírusom tým, že ekologické výzvy premení na inovačné príležitosti. Výzva sa oficiálne spustila zverejnením textov a podmienok výzvy v jednotlivých oblastiach (areas) na Funding & Tenders portáli v piatok 18. septembra 2020. Pracovný program s textom výziev je dostupný ako Work Programme 2018-20  časť 20. Cross-cutting activities.

Ide o poslednú a najväčšiu výzvu programu Horizont 2020. Investície, ktorých jadrom sú inovácie, majú urýchliť spravodlivý a udržateľný prechod na klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050. Komisia očakáva, že z projektov financovaných v rámci tejto výzvy, vzídu výsledky s hmatateľnými prínosmi v desiatich oblastiach. Osem tematických oblastí odrážajúcich kľúčové pracovné línie Európskej zelenej dohody sú:

  1. zvýšenie ambícií v oblasti klímy;
  2. bezpečné dodávky čistej a cenovo dostupnej energie;
  3. budovy s efektívnym využívaním energie a zdrojov;
  4. udržateľná a inteligentná mobilita;
  5. stratégia Z farmy na stôl (Farm to Fork);
  6. biodiverzita a ekosystémy;
  7. prostredia s nulovým znečisťovaním a bez toxických látok.

K spomenutým ôsmim tematickým oblastiam patria i dve horizontálne oblasti, prostredníctvom ktorých sa Komisia usiluje o posilnenie znalostí a posilnenie postavenia občanov. Dané oblasti ponúkajú dlhodobú perspektívu pri dosahovaní transformácií opísaných v Európskej zelenej dohode.

Termín na predkladanie návrhov je 26. január 2021. Očakáva sa, že vybrané projekty sa začnú realizovať na jeseň 2021. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke kancelárie SLORD.

Slovenskí výskumníci sa môžu zúčastniť medzinárodného partnerského podujatia (brokerage event), ktorého hlavným cieľom je poskytnúť bližšie informácie o výzve a vytvoriť platformu pre získanie partnerov. Iniciatívu pripravujú kancelárie národných kontaktných bodov H2020 v Slovenskej a Českej republike, Poľsku, Maďarsku a v Izraeli v spolupráci s medzinárodnou sieťou Enterprise Europe Network a iniciatívou BIOEAST. Bližšie informácie vrátane registrácie získate na nasledovnej webovej stránke SLORD.

Zdroj: SLORD
Fotografia: EK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.