Hlas univerzít

Tri slovenské univerzity - Univerzita Komenského v BratislaveSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická univerzita v Košiciach uspeli v druhom kole výzvy "European Universities" a budú súčasťou tejto iniciatívy. Cieľom Európskej komisie je prostredníctvom prehĺbenia spolupráce prispieť k vytvoreniu Európskeho vzdelávacieho priestoru. Iniciatíva má potenciál zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania a jeho intenzívnejším prepojením na vedu, výskum, hospodárstvo a spoločnosť posilniť vedomostný štvoruholník. Aliancie majú zvýšiť celkovú atraktívnosť a konkurencieschopnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania. Európske univerzity prehĺbia spoluprácu medzi svojimi inštitúciami, študentmi a zamestnancami a spoja fyzické i online zdroje, kurzy, odborné znalosti, údaje a infraštruktúru. Vďaka užšej spolupráci dokážu lepšie reagovať na výzvy, ktorým čelia počas fázy obnovy i po jej skončení a budú podporovať inkluzívnu ekologickú a digitálnu transformáciu v prospech svojich študentov a všetkých Európanov.

V druhom kole pilotnej fázy bolo vybraných ďalších 24 aliancií Európskych univerzít, ktoré sa pripoja k prvým 17 alianciám zahŕňajúcich 114 vysokých škôl z roku 2019. Do poslednej výzvy sa prihlásilo 62 žiadateľov. Vybraných 24 nových aliancií zahŕňa 165 vysokých škôl z 26 členských štátov a ďalších krajín zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+ (Turecko, Srbsko, Nórsko, Island). 

Na realizáciu svojich plánov dostane každá aliancia 5 miliónov eur z programu Erasmus+ a 2 milióny eur z programu Horizont 2020 na obdobie troch rokov. 

Veľký úspech zaznamenala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá je koordinátorom aliancie INVEST (INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance) a ako jediná univerzita z regiónu V4 bola vybraná ako koordinátor aliancie. INVEST otvára pre SPU nové možnosti v oblasti internacionalizácie vedy a zároveň ponúka študentom príležitosť získať spoločný diplom („joint-degree“). Členmi aliancie sú Poľnohospodárska univerzita v Plovdive (Bulharsko), Univerzita Thessaly, Volos (Grécko), Univerzita aplikovaných vied, Karelia (Fínsko) a Van Hall Larensteinova univerzita aplikovaných vied, Leeuwarden (Holandsko). Hlavnou myšlienkou založenia aliancie INVEST bolo posilnenie prepojenia medzi výučbou, výskumom, inováciami, prenosom poznatkov a podporovaním mobility. Projekt SPU kladie dôraz na štyri strategické piliere: konkurencieschopné vzdelávanie, kvalitný výskum a inovácie, vysoká úroveň mobility aj mimo krajín EÚ a vytváranie sietí ako platformy pre budúce vzdelávanie a výskum. V centre jej záujmu sú najmä témy ako voda, energetika, potraviny a životné prostredie; kvalita života a podnikanie.

Univerzita Komenského v Bratislave je partnerskou univerzitou v aliancii ENLIGHT  (European University Network to promote Equitable Quality of Life, Sustainability, and Global Engagement through Higher Education Transformation), kde sú aj Univerzita v Gente (Belgicko), Univerzita v Bordeaux (Francúzsko), Univerzita v Uppsale (Švédsko), Univerzita v Groningene (Holandsko), Univerzita v Baskicku (Španielsko), Univerzita v Göttingene (Nemecko), Írska národná univerzita v Galway (Írsko) a Univerzita v Tartu (Estónsko). UK plánuje do aktivít ENLIGHTu zapojiť 50 % študentov, a to prostredníctvom kratších alebo dlhších študijných pobytov alebo cez rôzne formy virtuálnej mobility. Na rozdiel od programu Erasmus+, ktorý spočíva predovšetkým v individuálnych mobilitách, ponúka aliancia ENLIGHT možnosti postupného vzájomného zbližovania sa univerzít v oblasti plánovania spoločných vzdelávacích kurzov, letných škôl, ako aj študijných programov. Trojročné projektové obdobie chce univerzita využiť aj na prípravu novej koncepcie internacionalizácie v oblasti výučby.

Technická univerzita v Košiciach je partnerom v konzorciu ULYSSEUS (Ulysseus: An open to the world, persons-centred and entrepreneurial European University for the citizenship of the future). Aliancia Ulysseus má šesť členov, ktorými sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Cote d’Azur (Francúzsko), Manažérske centrum Innsbruck (Rakúsko), Technická univerzita v Košiciach (Slovensko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). Aliancia má ambíciu založiť spoločné interdisciplinárne, flexibilné výučbové a podnikateľské aktivity, prepájať vedu a výskum s premenou predstáv na realitu. Výstupom bude aj spoločný kempus pre pracovné skúsenosti. Začlenená mobilita umožní študentom voľný presun medzi univerzitami s automatickým uznávaním kreditov.

Úspech troch slovenských univerzít je pozitívnou správou pre ich dnešných ako aj budúcich študentov, pedagógov, výskumníkov a ďalších zamestnancov. Je dôkazom, že na Slovensku máme kvalitné vysoké školy, ktoré sú súčasťou Európskeho vzdelávacieho priestoru (#EuropeanEducationArea). Všetkým trom univerzitám blahoželáme. 

Súvisiace informácie:

Zdroj: EK, Stále zastúpenie SR pri EK, SPU, TUKE a UNIBA

Ilustračná fotografia: SPU

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.