Hlas univerzít

Európska asociácia univerzít (EUA) zverejnila svoje stanovisko k budúcnosti iniciatívy Európske univerzity, ktorú podporuje Európska komisia. EUA vyzvala k vyváženému a cielenému prístupu v budúcom vývoji iniciatívy, ktorej druhé kolo registrácie bolo ukončené vo februári 2020. V súčasnosti prebieha hodnotenie prihlášok, do ktorých sa zapojili viaceré slovenské univerzity. Výsledky by sme mali poznať v júni 2020. 

EUA po konzultácii so svojimi členmi vrátane slovenských vysokých škôl a Slovenskej rektorskej konferencie žiada jasné ciele a obmedzenia projektu, jeho dobré "zakotvenie" v európskych politikách a nástrojoch na podporu spolupráce a to na základe dôkazov a skúseností z prvej fázy iniciatívy. Dôkladné zhodnotenie je podľa EUA zásadné pre rozvoj iniciatívy.

Európske univerzity majú byť jedným zo spôsobov skúmania strategickej spolupráce, identifikovania výziev hľadania riešení. EUA v tejto súvislosti vyzýva vlády a tvorcov politiky zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie a výskum, aby spolupracovali pri riešeniach, nakoniec odstránili existujúce prekážky a usilovali sa o väčšiu kompatibilitu systémov v celej Európe. Na základe prieskumu EUA (stručné výsledky sú zverejnené vo videu a v prezentácii) až 68% univerzít vnímalo legislatívne prekážky ako výzvu k účasti na iniciatíve, najmä v súvisloti s akreditáciou spoločných študijných programov. Skoro 60 % univerzít uviedlo aj administratívne prekážky spolupráce v dôsledku rozdielnych inštitucionálnych štruktúr a procesov.

Okrem iného vo svojej pozícii EUA žiada, aby národné vlády a regióny a ďalšie relevantné subjekty využívali existujúce možnosti a tematické podmienky na koncentráciu Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na výskum, vzdelávanie a inovácie. Dlhodobá udržateľnosť schválených projektov si vyžaduje dlhodobú politickú a finančnú podporu a preto EUA žiada, aby sa pravidlá programu financovania EÚ ešte viac zjednodušili a zosúladili a uľahčila sa súčinnosť medzi rôznymi druhmi nástrojov. 

Súvisiace informácie:

Zdroj: EUA

Autor: Mária Čikešová

Ilustračná fotografia: internet

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.