Hlas univerzít

Iniciatíva Európske univerzity ("EUN") je súčasťou budovania Európskeho vzdelávacieho priestoru, na ktorom sa dohodli predsedovia vlád členských krajín v decembri 2017. Jej cieľom je vytvoriť aliancie európskych univerzít na podporu excelentnosti a spolupráce vo vysokoškolskej oblasti. Siete univerzít posilnia cezhraničnú mobilitu študentov, podporia spoluprácu zapojených univerzít a ich akademikov, bude podporená kvalita vo vzdelávaní a výchove ako aj vo výskume a inováciách.

Aktuálne už bola zverejnená výzva 2020. Vysoké školy môžu predkladať prihlášky v kľúčovej akcii 2 (KA2) "Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov" a v jej rámci "Európske univerzity" v programe Erasmus + do 26. 2. 2020 do 17.00 h.

Slovenská verzia sprievodcu programom Erasmus+ je k dispozícii na webovom sídle Európskej komisie.

Projekt má veľký potenciál a prínos aj z pohľadu SR v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu, zvyšovania európskeho povedomia, ale aj celkovo pri zvyšovaní konkurencieschopnosti SR. V aktuálnom kole bude podporených ďalších 24 aliancií. V rámci ročného pracovného plánu Erasmus+ sa v roku 2020 počíta s rozpočtom 120 miliónov EUR (5 mil. EUR/aliancia, spolufinancovanie vo výške 80 %). Kritériá účasti a výberu sú súčasťou aktuálneho sprievodcu programom Erasmus+.

Aktuálna výzva sa vyznačuje kontinuitou, prináša len objasnenie niektorých elementov. Napríklad siete EUN majú charakterizovať:

  • systematická, štrukturálna a udržateľná zmena na úrovni celej inštitúcie;
  • potenciál transformovať inštitucionálnu spoluprácu;
  • spolupráca, ktorá ide za hranice status quo – čiže posilnená spolupráca prinášajúca niečo nové;
  • prístup „krok za krokom“ (cieľ dosiahnuť 50% mobilitu – fyzickú, zmiešanú, virtuálnu treba chápať ako proces);
  • iniciatíva implementovaná spoločnými štruktúrami a prostredníctvom spoločných zdrojov;
  • kreatívne a inovatívne aktivity.

Slovenské univerzity, ktoré majú záujem sa zapojiť, by mali zmapovať a vhodne si zvoliť svoju víziu, v nej jasne a výstižne definovať svoje poslanie, vybrať si vhodných partnerov, byť kreatívne a inovatívne, zvoliť si správny nástroj. Ak spolupráca partnerov nespĺňa požiadavky EUN, je možné sa uchádzať o podporu v rámci iných aktivít Erasmus+ ako strategické partnerstvá.

V rámci informačnej kampane Erasmus+ pre vysoké školy bola v Bratislave predstavená iniciatíva Európske univerzity. Na seminári 12. 11. 2019 organizovanom SAAIC, kanceláriou SLORD, Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli a SRK bola predstavená nielen iniciatíva EUN, ale aj aktuálna výzva a jej kritériá. Prítomní zástupcovia zo slovenských vysokých škôl sa mohli stretnúť so zahraničnými účastníkmi z už schválenej aliancie, pripravujúcej sa aliancie a z Európskej komisie, diskutovať s nimi a pýtať sa na otázky a problémy, ktoré ich zaujímali. Viac informácií o podujatí bolo zverejnených v tlačovej správe.

Mária Čikešová

Fotografia: SAAIC

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.