Hlas univerzít

Európska komisia s Európskou asociáciou univerzít ("EUA"), združením akadémií vied Science Europe a Dr. Karen Stroobants spolupracujú na zmenách v hodnotení výskumu v kontexte agendy obnoveného Európskeho výskumného priestoru ("European Research Area", "ERA"). Hlavným cieľom tejto spolupráce je zostaviť koalíciu organizácií, ktoré by sa zaviazali implementovať reformu súčasných systémov hodnotenia výskumu. Spoločne pripravili návrh dohody o tom, ako reformovať hodnotenie výskumu v celej Európe, ktorý bol konzultovaný so zainteresovanými stranami.

EUA v prvej fáze zorganizovala dva workshopy pre členské univerzity s názvom "Towards an agreement on reforming research assessment", ktoré sa zamerali na problematiku hodnotenia výskumu a vo februári 2022 zverejnila svoju Agendu pre otvorenú vedu do roku 2025, ktorá sa venuje aj hodnoteniu. Tretí workshop bude EUA organizovať na jeseň 2022. Tento workshop sa zameria na plány budúcej koalície a ďalšie kroky v tomto procese. 

Dňa 8. júla bola predstavená konečná verzia Dohody o reforme hodnotenia výskumu priamo na zhromaždení zainteresovaných strán, na ktorom sa zišlo viac ako 350 organizácií z viac ako 40 krajín. Záujem o spoluprácu vyjadrili verejné a súkromné ​​subjekty financujúce výskum, univerzity, výskumné centrá, inštitúty a infraštruktúry, ich združenia a aliancie, národné a regionálne orgány, akreditačné a hodnotiace agentúry, učené spoločnosti a združenia výskumníkov a iné relevantné organizácie zastupujúce širokú škálu aktérov. 

Konečná verzia dohody

Dohoda o reforme hodnotenia výskumu stanovuje spoločné smerovanie zmien v postupoch hodnotenia pre výskum, výskumníkov a organizácie vykonávajúce výskum s hlavným cieľom maximalizovať kvalitu a vplyv výskumu. Dohoda obsahuje princípy, záväzky a časový rámec pre reformy a stanovuje princípy pre koalíciu organizácií ochotných spolupracovať pri implementácii zmien. Signatári sa zaviažu k spoločnej vízii, ktorá spočíva v tom, že hodnotenie výskumu, výskumníkov a výskumných organizácií uznáva rôznorodé výstupy, postupy a činnosti, ktoré maximalizujú kvalitu a vplyv výskumu. To si vyžaduje založiť hodnotenie predovšetkým na kvalitatívnom úsudku, pre ktorý je ústredným bodom vzájomné hodnotenie ("peer review"), podporené zodpovedným používaním kvantitatívnych ukazovateľov.

Reforma podporovaná dohodou a koalíciou má za cieľ vytvoriť inkluzívny a kolaboratívny priestor pre napredovanie ku kvalitnejšiemu, účinnejšiemu, efektívnejšiemu a inkluzívnejšiemu výskumnému systému. Ponúka platformu pre pilotovanie a experimentovanie, vývoj nových hodnotiacich kritérií, metód a nástrojov a pre spoločnú kritickú reflexiu, výmenu osvedčených postupov a vzájomné učenie sa, pričom plne rešpektuje autonómiu organizácií. S podporou koalície sa organizácie rozhodnú o krokoch, ktoré podniknú pre implementáciu záväzkov a o tempe ich reformnej cesty, ktoré sa môže líšiť v závislosti od kontextu (napr. národné, disciplinárne alebo hodnotenie jednotlivých výskumníkov, výskumných jednotiek a výskumných organizácií alebo výskumných projektov), strategických cieľov a poslania každej organizácie.

Organizácie zapojené do hodnotenia výskumu so sídlom v Európe alebo mimo nej sú vyzvané, aby podpísali dohodu a následne sa pripojili ku koalícii.

Zber podpisov k dohode sa začne 28. septembra 2022 na Dňoch výskumu a inovácií počas plenárneho zasadnutia o reforme hodnotenia výskumu. „Ustanovujúce zhromaždenie“, prvé zasadnutie Valného zhromaždenia koalície, by sa malo konať koncom jesene 2022. Prvá diskusia o fungovaní koalície a jej riadení sa uskutočnila počas zhromaždenia zainteresovaných strán 8. júla 2022, na ktorom boli spresnené podrobnosti o riadiacich a podporných orgánoch a účasti a zapojení, vrátane obmedzenia členstva v koalícii na neziskové organizácie zaoberajúce sa hodnotením výskumu. Dohodu budú môcť podpísať aj organizácie bez právnej subjektivity. Konečná verzia dokumentov o riadení bude predložená a prediskutovaná na nasledujúcom zhromaždení zainteresovaných strán, ktoré sa má konať v októbri 2022.

EUA zverejnila pre záujemcov dokument odpovedajúci na časté otázky (Frequently Asked Questions) o dohode, budúcej koaliícii a ďalších krokoch reformy. 

Aktualizácia 23. 1. 202

Európska asociácia univerzít, SRK a CVTI SR zorganizovali národný seminár, na ktorom experti EUA predstavili dohodu slovenskej akademickej obci. Seminár sa konal 7. novembra 2022 (kombinovane) - odkaz.

Koalícia pre podporu reformy výskumu (Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA) odštartovala svoju činnosť. Jej členmi sú zatiaľ dva slovenské subjekty: Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo) - odkaz

Ďalšie informácie:

Zdroj: Európska komisia a Európska asociácia univerzít

Ilustračná fotografia: STUBA

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.