Hlas univerzít

"Ak sa zaoberáme takmer nekonečnou zložitosťou inovačného procesu, zdá sa to byť pozoruhodné a zároveň sa potvrdzuje, že náš sektor v ňom hrá kľúčovú úlohu. Inovácie zahŕňajú ľudí, nápady a ich jedinečnú podporu kultúry, ako aj rámcové podmienky, infraštruktúru a mnohé rôznorodé siete uľahčujúce cirkuláciu a prijímanie nových riešení. Poslanie univerzít - slúžiť spoločnosti, je skutočným prameňom spolutvorby, sprostredkovania a partnerstva, ktoré podporujú tento proces. A to čoraz viac uznávajú aj tvorcovia politík a ostatné zainteresované strany." Michael Murphy, prezident Európskej asociácie univerzít.

Výbor Európskej asociácie univerzít ("EUA") schválil na zasadnutí 27. januára 2023 Inovačnú agendu EUA do roku 2026 (odkaz). Dokument vychádza aj z výsledkov prieskumu zameraného na univerzity a inovácie (odkaz), ktorý okrem iného potvrdil dôležitosť inovácií pre celý vysokoškolský sektor. Žiaľ, inovácie ešte nie sú plne zakomponované do fungovania všetkých vysokých škôl v Európe, aj keď boli jednoznačne identifikované ako strategická priorita. Je preto potrebné spoločne propagovať úlohu univerzít v inováciách a inovácií na univerzitách. Ide o kľúčový strategický cieľ EUA a základný kameň vízie pre sektor v súlade s Univerzitami bez múrov: Vízia do roku 2030 (odkaz). Dokument sa opiera aj o expertízu pracovnej skupiny pre inovačné ekosystémy, ktorej členom bol aj zástupca SRK - rektor Technickej univerzity v Košiciach, profesor Stanislav Kmeť. 

EUA teraz chce ukázať, čo univerzity ako inovátori robia dobre a čo musia zlepšiť. V inovačnej agende definuje 3 kľúčové témy:

  • Zrozumiteľné pochopenie inovácií
  • Inštitucionálne kapacity, kompetencie a kultúra
  • Podpora vysokých škôl ako „čestných maklérov“ v oblasti inovácií pre udržateľnú budúcnosť.

EUA popisuje súčasný stav inovácií v každej kľúčovej téme, prezentuje existujúce osvedčené postupy, navrhuje všeobecné odporúčania pre vysoké školy, pre ďalšie zainteresované strany, ale stanovuje si aj vlastné ciele. EUA navrhuje zintenzívniť vlastnú prácu v oblasti inovácií, pričom jej autori uznávajú, že pôjde o dlhodobé úsilie, ktorého úspech bude závisieť od komplexnosti samotného plánu.

EUA teraz načrtáva ciele v kľúčových témach, ako sú podnikanie, sociálne inovácie alebo medzisektorová spolupráca. Zdôrazňuje ústrednú úlohu interdisciplinarity, robustnosti, primeraných hodnotiacich systémov a inštitucionálneho vedenie. Agenda zaväzuje EUA k presadzovaniu a implementácii požiadavky zlepšiť spoločenské rámcové podmienky pre inovácie univerzít a zvýšiť povedomie o neustálej potrebe excelentnosti vo výskume ako základe pre úspech Európy ako inovátora.

EUA pozýva vysoké školy, tvorcov politík, donorov a ďalšie zainteresované strany, aby sa zapojili do tohto transformačného úsilia v najbližších rokoch.

Zdroj a fotograifa: EUA

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.