Hlas univerzít

Vo februári 2021 zverejnila Európska asociácia univerzít ("European University Association", "EUA") správu „Univerzity bez múrov. Vízia do roku 2030“.

Správa EUA je založená na rozsiahlych konzultáciách s jednotlivcami, odborníkmi a skupinami zainteresovaných strán. Venuje sa globálnym témam ako agenda udržateľnosti OSN 2030, digitálna transformácia, geopolitická situácia a globálne napätie a dopad Covid-19. Práve kvôli týmto témam a zásadným výzvam musia európske univerzity podľa EUA zostať pevne zakorenené vo svojich základných hodnotách, ktorými sú akademická sloboda, inštitucionálna autonómia a vedecká integrita.

EUA ponúka „Univerzity bez múrov“ ako podporu, ako sprievodcu pre lídrov univerzít a akademickú obec pri inštitucionálnom plánovaní. Správa je prezentovaná ako "destilácia názorov mnohých odborníkov a zainteresovaných strán o tom, ako by európske univerzity mohli v nasledujúcich rokoch najlepšie slúžiť spoločnosti." Dnes existuje potreba jasnej vízie pre univerzity a vypracovanej univerzitami, ako chcú v tomto desaťročí rozvíjať, formovať a reagovať na existujúce výzvy. Cieľom EUA je tak poskytnúť inšpiráciu a podporu európskym univerzitám a zároveň vyzvať spoločenských partnerov, aby spojili svoje sily v prospech lepšej budúcnosti a politikov, aby zabezpečili univerzitám adekvátne rámcové podmienky. 

EUA je najväčšou reprezentatívnou organizáciou univerzít a národných rektorských konferencií 48 európskych krajín. SRK je plnoprávnym kolektívnym členom asociácie. 17 slovenských univerzít sú jej individuálnymi členmi.

SRK so súhlasom EUA zverejnila preklad správy EUA, aby mohol byť potenciál vízie v slovenskom prostredí väčší a každý člen akademickej obce sa mohol oboznámiť s odporúčaniami EUA. 

EUA pripravuje sériu online podujatí, na ktorých bude správu "Univerzity bez múrov" prezentovať. Účasť je otvorená všetkým záujemcom, v prípade niektorých podujatí sa vyžaduje úhrada registračného poplatku. 

Autor: Mária Čikešová

Fotografia: EUA

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.