Hlas univerzít

Európska komisia vo svojom oznámení o Európskej stratégii pre univerzity (European strategy for universities, 18. 1. 2022, COM(2022) 16 final) pozitívne hodnotí univerzity ako inštitúcie, ktoré prispievajú k rozvoju spoločnosti. Vysokoškolský sektor má dôležitú úlohu v období obnovy hospodárstva po pandémii a pri formovaní udržateľnej a odolnej spoločnosti a ekonomiky. 

V Európe je v súčasnosti približne 5 tis. vysokých škôl, na ktorých študuje 17,5 mil. študentov a pôsobia 1,35 mil. pedagógov a 1,17 mil. výskumníkov. Vysokoškolské prostredie v Európe je rôznorodé. Jeho súčasťou sú univerzity, výskumné univerzity, umelecké akadémie, odborné vysoké školy. Európska komisia vyzýva univerzity, aby prispeli k implementácii politickej agendy EÚ. Z tohto dôvodu prijala Európsku stratégiu pre univerzity.

V stratégii predstavila súbor dôležitých opatrení na podporu univerzít pri dosahovaní štyroch cieľov:

  • Posilniť európsky rozmer vo vysokoškolskom vzdelávaní a výskume;
  • Konsolidovať univerzity ako „majáky“ európskeho spôsobu života podpornými akciami zameranými na akademické a výskumné profesijné dráhy, kvalitu a význam nadčasových zručností, rozmanitosť, inklúziu, demokratické princípy, základné práva a akademické hodnoty;
  • Umožniť univerzitám, aby sa stali kľúčovými aktérmi zmeny v spojenej zelenej a digitálnej transformácii;
  • Podporiť univerzity ako hnaciu silu úlohy a vedúceho postavenia EÚ vo svete.

V spoločnom balíku s oznámením komisia predkladá aj návrh na odporúčanie Rady o budovaní mostov pre účinnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe (Building bridges for effective European higher education cooperation, 18. 1. 2022, COM(2022) 17 final, 2022/0008(NLE)). Odporúčanie sleduje užšiu a pravidelnejšiu spoluprácu vysokých škôl, jednoduchšiu realizáciu spoločných nadnárodných vzdelávacích programov a činností, spájanie potenciálu a zdrojov či ponúkanie spoločných študijných programov. Komisia vyzýva členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia a vytvorili vhodné domáce podmienky na uľahčenie užšej a dlhodobej nadnárodnej spolupráce, účinnejšiu realizáciu spoločných vzdelávacích a výskumných činností a nástrojov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (Bolonský proces). Výsledkom bude zjednodušenie prísunu vedomostí a vytvorenie tesnejších väzieb medzi vzdelávaním, výskumom a inovačnými priemyselnými komunitami. Podporené budú kvalitné príležitostí celoživotného vzdelávania orientované na zručnosti a kompetencie, ktoré sú najviac potrebné na riešenie súčasných ekonomických a spoločenských potrieb.

V súčasnosti je v politickej diskusii v popredí spojenie existujúcich politík: Európskeho výskumného priestoru, Európskeho vzdelávacieho priestoru a Európskeho priestoru vysokého školstva. Spájajúcim článkom politík je relatívne nová iniciatíva európskych univerzít. Komisia chce podporiť európsky rozmer vysokoškolského vzdelávania a výskumu do polovice roka 2024 nasledujúcimi štyrmi hlavnými iniciatívami:

  • Dosiahnuť počet 60 združení európskych univerzít do polovice roka 2024 s viac ako 500 vysokými školami, ktoré budú rozvíjať a spoločne využívať dlhodobú štruktúrovanú, udržateľnú a systémovú spoluprácu vo vzdelávaní, výskume a inováciách a následne pristúpia aj k zriadeniu tzv. európskych medziuniverzitných kampusov, v ktorých by študenti, zamestnanci a výskumníci zo všetkých častí Európy mohli využívať výhody jednoduchej mobility a spoločne získavali nové poznatky vo všetkých krajinách a disciplínach;
  • Dopracovať právny štatút združení európskych univerzít, aby od roku 2022 mohli spájať svoje zdroje, kapacity a silné stránky formou pilotného projektu Erasmus+;
  • Znížiť byrokraciu pri realizácii spoločných programov a pracovať na spoločnom európskom vzdelaní s uznanou hodnotou nadnárodných skúseností s vysokoškolským vzdelaním, ktoré študenti získajú;
  • Rozšíriť možnosti európskej študentskej karty a uľahčiť tak mobilitu na všetkých úrovniach zavedením vlastného európskeho študentského identifikátora pre všetkých mobilných študentov v roku 2022 a do polovice roka 2024 aj pre všetkých vysokoškolských študentov v Európe.

Súvisiace informácie:

Ilustračná fotografia: EUBA
Zdroj: EK 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.