Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia vyjadrovala opakovane principiálny nesúhlas s návrhom novely zákona o vysokých školách v predloženej podobe a požiadala ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby ju stiahol z medzirezortného pripomienkového konania a zásadne prepracoval podľa požiadaviek akademickej obce. K dnešnému dňu sa tak nestalo.

 1. Principiálne pripomienky SRK sa týkajú zachovania samosprávneho riadenia vysokých škôl a ich fakúlt a riešenia kľúčových problémov vysokého školstva na Slovensku, spomedzi ktorých sú najpálčivejšie:
  1. dlhodobé podfinancovanie vysokých škôl, vysokoškolského vzdelávania, ale aj výskumu a vývoja,
  2. neuspokojivý technický i estetický stav vysokoškolskej infraštruktúry.
  3. masívny odchod mladých ľudí za štúdiom do zahraničia.
 2. Európske univerzity majú spoločné základné hodnoty, úctu k poznatkom a dôkazom, kritické myslenie a otvorenú diskusiu, akademickú integritu a etiku, akademickú slobodu a samosprávne riadenie. SRK chápe akademickú samosprávu ako zdroj profesionálneho prístupu k výkonu celého rozsahu činností vysokých škôl a súčasne ako garanciu politickej neutrality, ktorá jej nevyhnutným predpokladom pre slobodu kritického myslenia o svete a jeho vedeckého skúmania. Tieto hodnoty sú základom všetkých aktivít univerzity ako takej. Nezávislosť vysokých škôl musí byť uznávaná a chránená vládami a spoločnosťou vo všeobecnosti a energicky obhajovaná samotnými inštitúciami Samosprávne riadenie vysokých škôl a akademické slobody sú princípom, ktorý SRK musí chrániť. V pripravovanom návrhu novely zákona o vysokých školách je viacero ustanovení, ktoré rušia či obmedzujú samosprávne riadenie a autonómiu vysokých škôl.
 3. Žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR):
  1. zachovať samosprávny charakter vysokých škôl a podporiť legislatívnu dereguláciu vnútorných mechanizmov na rozhodnutí samotných vysokých škôl v súlade s princípom akademickej samosprávy,
  2. ponechať priamo v zákone definície orgánov akademickej samosprávy nielen pre vysokú školu ako celok, ale aj pre fakulty a zachovať samosprávne orgány fakulty,
  3. zachovať kompetencie orgánov akademickej samosprávy nielen na úrovni vysokej školy, ale aj fakulty a neprenášať tieto kompetencie na iné orgány,
  4. zachovať súčasný stav štruktúry a kompetencií správnej rady,
  5. ponechať súčasné postavenie kvestora,
  6. ponechať súčasné ustanovenia o voľbe kandidáta na rektora a odvolaní rektora, rozšíriť jeho kompetencie smerom k dekanom,
  7. neoddeľovať akreditáciu habilitačného a inauguračného konania, minimálne kritériá na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov a funkčných miest profesorov a docentov ponechať v kompetencii vysokej školy s prihliadnutím na akreditačné štandardy,
  8. zabezpečiť transparentné a objektívne financovanie vysokých škôl merateľnými a vopred zverejnenými kritériam
  9. zachovať súčasnú podobu reprezentácií a ich kompetencií.
 4. Apelujeme na predkladateľa, aby zvážil vhodnosť načasovania predložených návrhov novelizácie vysokoškolského zákona, ktoré zasahujú do prebiehajúceho procesu zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa nového systému akreditácie, pri ktorej sa vysoké školy viac otvárajú externému prostrediu a reflektujú potreby slovenskej spoločnosti. Zatiaľ nepoznáme dopady tohto procesu na sektor vysokých škôl, napriek tomu sa v jeho priebehu menia pravidlá. A čo je ešte závažnejšie, tento proces je sprevádzaný reštriktívnymi finančnými podmienkami. Uvedené môže mať podľa nášho názoru negatívny dopad na slovenské verejné vysoké školstvo.
 5. Pozitívne hodnotíme len čiastočné návrhy, ako je zjednotenie štandardnej dĺžky štúdia študijných programov v dennej a v externej forme na prvom stupni, druhom stupni a  študijných programov spájajúcich prvý stupeň a druhý stupeň.
 6. Návrh novely zákona o vysokých školách je legitímnym nástrojom predkladateľa, ktorý má legislatívnu právomoc a ktorý by mal pristupovať k návrhom akademickej obce v participatívnom a demokratickom duchu. V tomto zmysle predkladáme nasledujúce pripomienky a protinávrhy: (úplné znenie pripomienok/vyjadrenia SRK s konkrétnymi návrhmi z 12. 11. 2021).

Ilustračná fotografia: SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.