Hlas univerzít

V októbri 2020 zverejnila Európska komisia nový dokument s názvom "Towards a 2030 vision on the future of universities in Europe". Ide o štúdiu strategickej vízie pre budúcnosť univerzít v Európe v roku 2030 v oblasti výskumu a inovácií. Štúdia súvisí s už zverejneným oznámením o obnove Európskeho výskumného priestoru z 30. septembra 2020 (COM(2020) 628 final).

Štúdia uznáva rozmanitosť európskych univerzít. Predstavuje návrhy ako je možné a do akej miery najlepšie podporiť prebiehajúcu transformáciu univerzít prostredníctvom EÚ (napr. politiky, financovanie, právne mechanizmy). Vízia sa opiera o európske hodnoty ako rešpektovanie inštitucionálnej autonómie a akademickej slobody, vedecká a výskumná excelencia a investície do základného výskumu, uskutočňovanie spoločensky relevantného výskumu, udržiavanie dôvery, rovnosť príležitostí, inkluzívnosť a otvorenosť založená na reciprocite vrátane tretích krajín (napr. prostredníctvom otvorenej vedy, otvoreného prístupu a otvorených dát).

Európske univerzity združené v Európskej asociácii univerzít pripravujú reakciu na transformačnú agendu. Na začiatku roka 2021 bude predstavená štúdia z projektu „Europe's Universities Vision 2030“.

Súvisiace informácie:

Zdroj: EK

Ilustračná fotografia: internet

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.