Hlas univerzít

30. októbra 2020 sa konalo prvé online zasadnutie výboru Európskej asociácie univerzít, na ktorom SRK zastupovali viceprezident SRK profesor Libor Vozár a generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová. Výbor EUA rokoval o aktuálnom dianí vo vysokoškolskom sektore na európskej úrovni.

EUA predstavila prvý návrh projektu „Europe's Universities Vision 2030“, ktorý bude zverejnený na jar 2021 súbežne so strategickým dokumentom Európskej komisie k transformácii univerzít. Vision 2030 nebude povinný dokument pre univerzity, ale inšpiratívny, pretože ide o aktivitu sektora pre sektor. Experti nominovaní EUA zatiaľ definovali trendy, na ktorých sa zhodli a zložité problémy, ktorým budú univerzity podľa nich čeliť. Aktuálna diskusia na výbore EUA sa týka vízie samotnej. Následne experti EUA zadefinujú scenáre a cesty ako dosiahnuť víziu a odporúčania pre vysoké školy. 

Výbor EUA rokoval na októbrovom zasadnutí o prebiehajúcich negociáciach medzi Európskou komisiou a Veľkou Britániou a zatiaľ odsúvanou negociáciou so Švajčiarskom o jeho účasti v budúcich európskych programoch Horizon Europe a Erasmus+. EUA predstavila nedávny prieskum vykonaný medzi 29 národnými rektorskými konferenciami, ktorý potvrdil finančný dopad epidémie spôsobenej COVID-19 na vysoké školy napr. v súvislosti s internacionalizáciou, ale aj podnikateľskou činnosťou  a zmluvnymi príjmami, či poklesom filantropických aktivít. Podstatná časť diskusie sa dotýkala aj kampane na zvýšenie rozpočtu európskych programov Horizon Europe, Erasmus+ a plánu obnovy (Next Generation EU).

Zástupcovia národných rektorských konferencií prijali EUA vyhlásenie k návrhu rímskeho ministerského komuniké, ktoré bude prijímané na bolonskej konferencii 19. 11. 2020. V rámci komuniké je pripravené aj prijatie politickej definície akademickej slobody ako slobody akademických zamestnancov a študentov zaoberať sa výskumom, výučbou, učením a komunikáciou bez obavy zo zasahovania alebo z represálií. Zároveň bola na výbore EUA prijatá odpoveď na komuniké Európskej komisie k Európskemu vzdelávaciemu priestoru („EEA“). EUA v ňom žiada jasnejšie prepojenie s ERA. Výbor EUA tiež schválil vyhlásenie k Bielorusku, v ktorom spoločne so študentskou asociáciou ESU upozorňuje na porušovanie akademických slobôd a ľudských práv a žiada väčšiu finančnú podporu pre prenasledovaných akademikov.

Fotografia: EUA

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.