Hlas univerzít

Aktualizované MŠVVaŠ SR vydalo 12. marca usmernenie vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach, ktorým nariadilo prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov do 27. marca 2020 a odporúčalo jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení. Ministerstvo upozornilo na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, ktorý sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).

Pôvodná správa:

Slovenskú rektorskú konferenciu informovali univerzity a vysoké školy o prijatí preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu (tlačová správa SRK z 10. 3. 2020).

Rektorky a rektori vysokých škôl pristúpili k vzniknutej situácii zodpovedne a zriadili pracovné skupiny alebo krízové štáby, z ktorých niektoré už zasadali cez víkend, aby prijali potrebné opatrenia. Tieto skupiny sa flexibilne stretávajú a naďalej monitorujú situáciu vo svojom regióne a na Slovensku. Vysoké školy, aj na základe spoločnej komunikácie a podľa usmernení kompetentných úradov, flexibilne dopĺňajú prijaté opatrenia. Všetky opatrenia sú zverejnené na webových stránkach vysokých škôl a zároveň sú vysvetľované verejnosti napr. na sociálnych sieťach.

V záujme prevencie väčšina slovenských vysokých škôl dnes už prerušila prezenčnú výučbu pre denných a v niektorých prípadoch aj pre externých študentov a to na týždeň alebo dva týždne, pričom termín sa môže podľa situácie predĺžiť. Opatrenie sa týka aj praktickej výučby, klinickej výučby a praxí v zmluvných zariadeniach a v niektorých prípadoch výučby plošne vrátane Univerzity tretieho veku. Zatiaľ vysoké školy podnikajú kroky tak, aby nebolo potrebné meniť harmonogram záveru akademického roka. Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia alebo inou metódou, ktorú stanovia dekani, resp. nimi poverené osoby, či vedúci katedier. Komunikácia so študentmi bude prebiehať elektronickou poštou alebo telefonicky alebo telekonferenčne. Zamestnanci vysokých škôl majú študentom poskytnúť všetky potrebné informácie a podklady. Študenti majú sledovať univerzitné webové stránky a elektronickú poštu.

Vysoké školy tiež zrušili organizáciu hromadných podujatí ako konferencie alebo zasadnutia samosprávnych akademických orgánov a to buď do konkrétneho dátumu alebo do odvolania. Vo väčšine prípadov boli tiež prijaté obmedzenia týkajúce sa akademických mobilít a služobných ciest. Vysoké školy upravili aj režim práce svojich zamestnancov.

Niektoré vysoké školy uzatvorili už výučbové priestory, v ďalších prípadoch sú budovy otvorené v obmedzenom režime. Domáci študenti majú opustiť internáty. Zahraniční študenti majú zostať na internátoch, v prípade výskytu nákazy budú internáty uzatvorené.

Pracovné skupiny alebo krízové štáby komunikujú so zodpovednými orgánmi vrátane okresných epidemiológov, mestskými úradmi a Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

V tejto situácii odporúčame sledovať webové sídla ministerstiev a zodpovedných orgánov:

Bratislava 17. 3. 2020

Ilustračná fotografia: BISLA

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.