Hlas univerzít

Stanovisko Prezídia Slovenskej rektorskej konferencie k výsledkom rokovania vedení troch reprezentácií vysokých škôl s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR zvolanom predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (7. júna 2018)

Rektori slovenských vysokých škôl vnímajú negatívne prístup Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k aktuálnym zákonným návrhom pre oblasť vysokých škôl. Ostatné udalosti naznačujú, že môže ísť o široké obchádzanie názorov prezentovaných vysokými školami. Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie rokovalo na základe pozvania predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomíra Petráka dňa 7. júna 2018 s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou o návrhoch zmien a doplnení k zákonu číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré majú ísť podľa programu od pondelka 11. júna 2018 do druhého čítania vo výboroch NR SR.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie podporuje úsilie zaviesť reformy vysokého školstva a nespochybňuje, že ide o mimoriadne dôležitý krok slovenskej vlády k skutočnej internacionalizácii a rozvoju kvality vysokých škôl. Slovenská rektorská konferencia, združujúca 32 rektorov a rektoriek vysokých škôl, sa dlhodobo a intenzívne venuje uvedenej reforme vysokého školstva. Jej prvoradým cieľom je taká reforma, ktorej výsledkom bude trvalé zvyšovanie kvality vzdelávania a výskumu na Slovensku. Využíva pritom svoje veľké skúsenosti, ktoré odovzdáva ministerstvu školstva. Keďže nové legislatívne úpravy budú regulovať každodenný život študentov, učiteľov a ďalších zamestnancov slovenských vysokých škôl, ako aj ich činnosť, hospodárenie a orientáciu, SRK to považuje za svoju prioritu.

Slovenská rektorská konferencia prijala, okrem iných rozhodnutí, po uváženej a dlhodobej diskusii jednomyseľné uznesenie o pripomienkach k vládnym návrhom oboch uvedených zákonov, na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo v Bratislave dňa 30. apríla 2018. Pripomienky sú formulované jednoznačne a jasne, tak aby ich bolo možné využiť v legislatívnom procese. Týkajú sa najmä transparentného prijatia štandardov a rozhodnutia o novej sústave študijných odborov, jednoznačnej úpravy odborovej akreditácie, hodnoty prípravy na učiteľské a vedecké pôsobenie pri obsadzovaní miest docentov a profesorov vysokých škôl, efektívneho hodnotenia tvorivej činnosti, pravidiel spravodlivého personálneho zabezpečenia a fungovania novej a nezávislej Akreditačnej agentúry, ktorá má byť členom európskej ENQA, odstránenia možných nejasností pri rušení študijných programov a vysokých škôl, či implementácie Európskych štandardov a odporúčaní.

Na včerajšom rokovaní SRK dostala novú informáciu, že napriek tomuto spoločnému úsiliu môže byť zo strany MŠVVaŠ SR predložená vopred neznáma séria nových pozmeňujúcich návrhov. Takýto postup je samozrejme procedurálne možný, keďže ide o zákony štátu. V tomto prípade však pociťujeme pochybnosť, či sa neoslabí hodnota niekoľko ročného úsilia slovenských vysokých škôl združených v Slovenskej rektorskej konferencii prispieť k formovaniu reformy vysokého školstva, či dokonca nestratí v prípade prerokovania a schválenia nám neznámych návrhov. Takáto alternatíva by mohla viesť k nežiadúcim dôsledkom pripravovanej reformy. Ako tí, ktorých sa reforma vysokého školstva priamo týka, žiadame a zároveň vyjadrujeme nádej, že k tomu nedôjde.

V Bratislave 8. júna 2018

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie:
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prezident SRK
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., viceprezident SRK
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., viceprezident SRK
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., viceprezident SRK
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal, viceprezident SRK

Stanovisko prezídia SRK k rokovaniu o zákonoch 7. 6. 2018 (pdf. verzia)

SRK v médiách: aktualne.sk (10. 6. 2018), webnoviny.sk (10. 6. 2018)

Fotografia: zdroj www.nrsr.sk

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.