Hlas univerzít

Rektorky a rektori vysokých škôl a univerzít sa stretli 29. júna 2023 vo Zvolene na Technickej univerzite na 111. zasadnutí, aby prerokovali vysoko aktuálnu otázku kybernetickej bezpečnosti vysokých škôl na Slovensku, ako aj potrebu navýšenia dotácie na vysoké školy zo štátneho rozpočtu. Zhodli sa, že bezpečnosť vysokých škôl, vrátane kybernetickej bezpečnosti, sa musí stať spoločnou prioritou vlády, rezortného ministerstva a vedení vysokých škôl.

Slovenská rektorská konferencia odporúča vysokým školám venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti ich informačných systémov. Vysoké školy by mali začleniť bezpečnosť, vrátane kybernetickej bezpečnosti, hybridných hrozieb a ďalších aspektov, aj do svojich dlhodobých zámerov a vyčleniť na ne odborné personálne a dostatočné finančné zdroje. SRK preto žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby vybudovalo a rozvíjalo rezortné bezpečnostné dohľadové centrum a platformu pre vzájomnú výmenu informácií. Budovanie kapacít vysokých škôl v kybernetickej a informačnej bezpečnosti bez výraznej finančnej podpory vlády SR nie je možné. Bezpečnosť vysokých škôl, vrátane kybernetickej bezpečnosti, sa musí stať spoločnou prioritou vlády SR, MŠVVaŠ SR a vedení vysokých škôl.

SRK sa obracia na Ministerstvo financií SR, aby prehodnotilo svoj doterajší odmietavý postoj k zvýšeniu štátnej dotácie pre verejné vysoké školy. Vzhľadom na realizované a prebiehajúce reformy v oblasti vysokoškolského vzdelávania a kvalitné výstupy ich výskumnej a umeleckej činnosti, SRK dôrazne žiada navýšenie dotácie zo štátneho rozpočtu pre vysoké školy od roku 2024 na úroveň priemeru EÚ. Ten bol v EÚ22 v roku 2019 na úrovni 1,1 % HDP, kým Slovensko vyčlenilo 0,8 % HDP. Odvtedy sa v reálnych číslach rozpočty vysokých škôl vzhľadom na infláciu prepadli ešte viac. Rudolf Kropil, prezident SRK, dodáva: „Pozývame predstaviteľov ministerstva financií, ale aj ich vedúcich zamestnancov, k aktívnemu dialógu o podpore slovenských vysokých škôl.“

V rámci Plánu obnovy a odolnosti SRK upozorňuje, že vyhlasované výzvy v komponente 8 nie sú finančne kryté. Aktuálne sa do výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl zapojilo 11 univerzít, ktoré podali spolu 5 projektových zámerov. Zbytočne však mrhali časom svojich zamestnancov a finančnými prostriedkami na návrhy, ktoré nebudú ani hodnotené a ani podporené. Skutočnosť, že z Plánu obnovy a odolnosti boli podporené len rôzne hodnotenia zahraničnými odborníkmi, písanie strategických dokumentov, či plány štipendií, ale už sa nenájdu kapitálové investície do vysokoškolskej infraštruktúry, považujeme za hazard s budúcnosťou Slovenska. Rudolf Kropil vysvetľuje: „V tomto smere nám dáva za pravdu aj nedávno zverejnený prieskum IPSOS, v ktorom mladí ľudia konkretizovali, čo by ich motivovalo zostať študovať na Slovensku. Medzi najčastejšími odpoveďami boli zvýšenie komfortu v podobe vynovených priestorov a učební, moderné vybavenie, nové inovatívne odbory, vynovenie ubytovacích zariadení. SRK dlhodobo upozorňuje na potrebu takýchto investícií do vysokého školstva.“

Súvisiace informácie:

Autor: M. Čikešová, Ľ Benková

Foto: archív SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.