Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. zaslal pozdravný list predsedovi Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavlovi Šajgalíkovi, DrSc. pri príležitosti osláv 70. výročia vzniku Slovenskej akadémie vied, v ktorom uvádza:

"Vážený pán predseda Slovenskej akadémie vied,

s veľkou radosťou a hrdosťou Vám zasielam srdečné pozdravy v mene rektoriek a rektorov pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Slovenskej akadémie vied. Táto vzácna udalosť si zaslúži našu úprimnú gratuláciu a uznanie za Vašu vynikajúcu prácu pri vedení tejto významnej samosprávnej vedeckej inštitúcie.

Slovenská akadémia vied sa v priebehu svojej bohatej histórie stala jedným z pilierov rozvoja vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky v Slovenskej republike. Jej vplyv a prínos pre náš národ je neoceniteľný. Svojou neúnavnou podporou výskumu a vedeckých objavov, propagáciou vedy, výskumníčok a výskumníkov sa Slovenská akadémia vied stala centrom excelentnosti a intelektuálneho pokroku. Jej neoceniteľný prínos a výskum sa dotýkajú mnohých oblastí, vrátane medicíny, technológií, prírodných a humanitných vied, pričom posilňuje vedecký potenciál Slovenskej republiky a je nám pevnou oporou v meniacom sa svete. Toto vzácne výročie je pre Vás príležitosťou na reflexiu nad doterajšími úspechmi, ale aj ohliadnutím sa na všetkými prekonanými výzvami.

Vážený pán predseda,

chcel by som Vám vyjadriť úprimné poďakovanie za Vašu oddanosť, odbornosť a vizionársky prístup k rozvoju Slovenskej akadémie vied. Vaše vedenie a záväzok prenášajú dôležitý odkaz na budúce generácie vedkýň a vedcov, aby pokračovali v úžasnej tradícii vedy a vedeckého objavovania.

Prajem Vám a celej Slovenskej akadémii vied všetko najlepšie pri oslavách tohto významného jubilea. Nech Vás sprevádza šťastie, zdravie a ešte väčšie úspechy v napĺňaní Vášho poslania. Som presvedčený, že Vaše úsilie a práca budú mať trvalý a významný vplyv na rozvoj našej spoločnosti.

S úctou a srdečnými pozdravmi,

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Fotografia: Simona Babjaková

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.