Hlas univerzít

Rada pre konkurencieschopnosť (časť výskum) schválila 23. mája 2023 Závery o vysokokvalitnom, transparentnom, otvorenom, dôveryhodnom a spravodlivom akademickom publikovaní (8827/23). Rada "konštatuje, že súčasný systém akademického publikovania prevádzkujú rôzne ziskové a neziskové organizácie, a so znepokojením uznáva, že rastúce náklady na platený prístup k vedeckým publikáciám a na akademické publikovanie spôsobujú nerovnosti a stávajú sa neudržateľnými pre subjekty financujúce verejný výskum a inštitúcie zodpovedné za vynakladanie verejných finančných prostriedkov, čím sa znižuje objem finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na výskum". Ministri vyzývajú prijať prísne opatrenia proti neudržateľným poplatkom, ktoré platia autori a ktoré v súčasnosti podkopávajú ambíciu zabezpečiť voľný prístup k výsledkom výskumu.

Žiadajú Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby podporovali politiky smerujúce k modelu vedeckého publikovania, ktorý je neziskový, s otvoreným prístupom a vo viacerých formátoch, bez akýchkoľvek nákladov pre autorov alebo čitateľov. Závery potvrdzujú pozitívny vývoj v oblasti monitorovania pokroku, napríklad v rámci Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) a navrhujú zahrnúť monitorovanie otvorenej vedy do monitorovacieho mechanizmu Európskeho výskumného priestoru (ERA). Nabádajú členské štáty podporovať pilotný program Open Research Europe na vytvorenie rozsiahlej služby publikovania výsledkov výskumu s otvoreným prístupom, používať softvér a štandardy s otvoreným zdrojovým kódom, pri hodnotení výskumníkov uznávať a odmeňovať činnosti súvisiace s ovorenou vedou, ako aj podporovať odbornú prípravu výskumníkov vrátane zručností potrebných pre vzájomné hodnotenie sa a práve duševného vlastníctva.

V Európe sa otvorený prístup a otvorená veda presadzujú už niekoľko rokov. Za prielom môžeme označiť vznik Plánu S v roku 2018, v rámci ktorého sa skupina významných organizácií financujúcich a vykonávajúcich výskum prihlásila k vede bez platenia poplatkov. Úspech pri odstraňovaní predplatného časopisov však sprevádzal prudký nárast poplatkov účtovaných autorom za publikovanie (APC - article processing charges).  

Európska asociácia univerzít (EUA), Science Europe, Asociácia európskych výskumných knižníc (LIBER), Európska federácia akadémií vied a humanitných vied (ALLEA), Asociácia príjemcov grantov ERC (AERG), Asociácia absolventov Marie Curie (MCAA), Európska rada doktorandov a mladých výskumných pracovníkov (Eurodoc), Koalícia S, OPERAS a Francúzska národná výskumná agentúra (ANR) vydali spoločnú reakciu na Závery Rady (8827/23) "Propagácia verejne vlastneného a neziskového ekosystému výskumnej komunikácie založenej na princípoch otvorenej vedy". Signatári považujú vedecké poznatky za verejný statok a preto výsledky výskumu financovaného z verejných zdrojov majú byť okamžite otvorene dostupné všetkým bez prekážok, akými sú poplatky za predplatné alebo paywall. Otvorený prístup považujú za nevyhnutnosť pri presadzovaní vedomostí, podpore inovácií a riešení sociálnych problémov. Naliehajú na členské štáty a inštitúcie EÚ, aby pokračovali v úsilí smerom k vysokokvalitnému, transparentnému, otvorenému, dôveryhodnému a spravodlivému ekosystému vedeckej komunikácie. 

Neziskový ekosystém vedeckej komunikácie zahŕňa napríklad neziskový model publikovania s otvoreným prístupom (Akčný plán pre diamantový otvorený prístup), spoľahlivé a porovnateľné údaje o stave vedeckej komunikácie (služba Journal Comparison Service) a rozvoj infraštruktúry (OPERAS). Vyhlásenie aktérov verejného výskumu víta, že Rada EÚ podporuje iniciatívy, ktoré sú v súlade s cieľom rozvoja neziskového ekosystému vedeckej komunikácie. Signatári tiež potvrdili záväzok začať aktivity, ktoré ich členov ešte viac zapoja do formovania budúcnosti vedeckej komunikácie. Tieto aktivity sa tak dotknú nielen vysokých škôl, ale aj Slovenskej rektorskej konferencie.

V októbri 2023 sa má uskutočniť prvý globálny summit o otvorenej vede, ktorý chce spojiť komunitu pre diamantový otvorený prístup zo všetkých kontinentov. 

Zdroje: ScienceBusiness, EUA, Stále zastúpenie SR pri EK

Ilustračná fotografia: SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.