Hlas univerzít

V apríli 2023 sa na pôde Gdanskej polytechniky konalo hneď niekoľko podujatí Európskej asociácie univerzít (EUA, odkaz). Okrem výročnej konferencie s názvom "Musíme hovoriť o dopade" sa konali zasadnutia štatutárnych orgánov vrátane výboru a valného zhromaždenia. Na zasadnutiach EUA sa zúčastnila generálna sekretárka SRK Mária Čikešová.

Významnou udalosťou boli voľby prezidenta EUA a 5 členov jej rady. Za prezidenta EUA bol zvolený Josep M. Garrel, bývalý rektor Univerzity Ramona Llulla v Barcelone a viceprezident Španielskej rektorskej konferencie, aktuálne člen rady EUA, ktorého funkčné obdobie začne v júli 2023. Profesor Garrell nahradí profesora Michaela Murphyho z Írska (na ilustračnej fotografii). Funkčné obdobie prezidenta EUA je štvorročné a bez možnosti znovuzvolenia.

Na valnom zhromaždení boli tiež zvolení 5 členovia rady EUA. Novými členmi budú Vincent Blondel, rektor Katolíckej univerzity v Lovani (BE), Astrid Söderberghová Widdingová, rektorka Štokholmskej univerzity (SE), Maurizio Tira, bývalý rektor Univerzity v Brescii (IT), Wim van de Donk, rektor Tilburskej univerzity (NL) a opätovne zvolený bol Marcin Pałys, bývalý rektor Varšavskej univerzity (PL). Zvolení členovia rady sa pridajú k Paulovi Boylovi (Univerzita vo Swansea, UK), Anne Lequyovej (Odborná vysoká škola v Magdeburgu - Stendal, DE) a Ivanke Popovićovej (Belehradská univerzita, SR), ktorých funkčné obdobie trvá do roku 2025. V lete skončí mandát trom členom rady EUA - Martine Rahierovej (Univerzita v Neuchâteli, CH), Patrickovi Lévymu (Univerzita Grenoble Alpes, FR) a Francescovi Ubertinimu (Bolonská univerzita, IT).

Výbor EUA sa venoval mnohým aktuálnym témam vrátane prípravy spoločného postupu pred voľbami do Európskeho parlamentu. EUA predstavila návrh kľúčových politických posolstiev pre európske voľby v roku 2024 a pre novú Európsku komisiu. EUA odporúča žiadať podporu pre silné, autonómne a udržateľné univerzity a schválenie investičných cieľov EÚ vo výške 3 % HDP na výskum a inovácie a 2 % na vysokoškolské vzdelávanie. EÚ by tiež mala prijať ambiciózne finančné ciele pre výskum a inovácie, najmä pre základný výskum, mobilitu študentov a zamestnancov vysokých škôl a rôzne formy nadnárodnej spolupráce. V únii by mala byť posilnená synergia medzi európskymi programami a vnútroštátnym financovaním. Budúce programy EÚ by mali byť otvorené účasti krajín mimo EÚ.

EUA sa bude v najbližšom čase venovať príprave novej pozície k svetovým rebríčkom, ktorá bude pokračovaním jej doterajších aktivít a bude prezentovať aktuálne princípy a kľúčové posolstvá. EUA má výhrady k väčšine svetových rebríčkov, ktoré síce formálne uvádzajú ako svoj účel identifikáciu a demonštráciu excelentnosti, v realite sa však riadia komerčným záujmom poskytovateľov a majú nedostatočne transparentnú metodiku. Na zasadnutí odzneli obavy, že rebríčky vedú k poklesu diverzity vo vysokom školstve. Vysoké školy dnes prijímajú strategické rozhodnutia zlepšiť výkonnosť v rebríčkoch, ktoré sú však vo veľkej miere zamerané na výskum. Aktivity na posilnenie komunitného dosahu resp. podpory rozmanitosti študentov, učiteľov sa nezvyknú brať do úvahy. Podľa EUA je preukázané, že rebríčky neprimerane ovplyvňujú inštitucionálnu politiku a rozhodovanie v oblasti vedy a výskumu. Rebríčky a iné formy medzinárodných referenčných rámcov môžu obmedzovať alebo odrádzať vysoké školy od podpory používania širokého súboru postupov hodnotenia pre akademickú kariéru vrátane otvorenej vedy, sociálneho dosahu, inovácií a prenosu znalostí a pod.

Fórum generálnych sekretárov sa okrem iného zaoberalo prípravou bolonskej ministerskej konferencie (Tirana, 2024). V tejto súvislosti EUA rozbehla dotazníkový prieskum Trends 2024, do ktorého sa môžu zapojiť všetky vysoké školy a univerzity v Európskom priestore vysokého školstva. Na zasadnutí v Gdansku generálna sekretárka SRK Mária Čikešová prezentovala k téme chudoba študentov systém podpory študentstva v SR ako reakciu na kampaň ESU „Education is freezing“ (odkaz).

Z najnovších aktívít EUA dávame do pozornosti ešte projekt zameraný na rozvoj líderských zručností funkcionárov vysokých škôl (NewLead, odkaz). V súvislosti s vysokoškolským sektorom na Ukrajine vyzvala pracovná skupina EUA európske univerzity k aktívnejšej podpore ukrajinských vysokoškolských a výskumných inštitúcií. EUA odporúča v tejto súvislosti využívať virtuálnu výmenu a spoluprácu a vyzýva k intenzívnejšiemu dialógu, spolupráci medzi aktérmi a zainteresovanými stranami a zvýšeniu ponuky stáží pre ukrajinských akademikov a študentov. Keďže nie je isté, ako dlho bude vojna na Ukrajine trvať, je dôležité zabezpečiť, aby sa zdroje a opatrenia plánovali a využívali a aby boli udržateľné. Odporúčania EUA sa výslovne týkajú vysokých škôl a výskumných inštitúcií, vlád a darcovských organizácií, ale vítané je zapojenie a spolupráca so všetkými ostatnými aktérmi, ako sú univerzitné asociácie a siete, študentské zväzy, agentúry pre zabezpečovanie kvality, mimovládne organizácie a priemyselní partneri.

Autor: Mária Čikešová

Fotografia: Krzysztof Krzempek pre EUA

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.