Hlas univerzít

29. marca 2023 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline konalo 109. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré viedol prezident SRK Rudolf Kropil. Na poobedňajšej časti rokovania sa zúčastnili ako hostia Michal Fedák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sprievode Martina Kanovského, riaditeľa Odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl a Marcela Vysockého, generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl. Prítomní boli ďalej Martin Putala, predseda Rady vysokých škôl, Zuzana Hozlárová, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl, Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a jeho podpredseda Miroslav Habán. K osobitnému bodu privítala SRK hostí z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí - Tomáša Kozáka, generálneho riaditeľa Sekcia európskych záležitostí a Alenu Longauerovú z Odboru všeobecných, inštitucionálnych a personálnych záležitostí EÚ.

Členovia SRK si počas zasadnutia zvolili štvrtého viceprezidenta SRK, ktorým sa stal Ferdinand Daňo, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pre Ferdinanda Daňa ide o jeho druhé funkčné obdobie na poste viceprezidenta.
 
Prítomní členovia SRK rokovali najmä o návrhu Memoranda o porozumení a spolupráci medzi MŠVVaŠ SR a SRK pri procese uzatvárania výkonnostných zmlúv a o samotnom procese uzatvárania výkonnostných zmlúv medzi ministerstvom školstva a verejnými vysokými školami. Predmetom rokovania bol aj návrh Dlhodobého zámeru ministerstva školstva vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028. SRK ďalej rokovala o financovaní vysokých škôl v roku 2023 a v nasledujúcom roku. So zástupcami MZVaEZ SR boli prerokované príležitosti na zvýšenie spolupráce s vysokými školami. 
 
V následnom korešpondenčnom hlasovaní schválila väčšina členov SRK upravené znenie Memoranda o porozumení a spolupráci medzi MŠVVaŠ SR a SRK pri procese uzatvárania výkonnostných zmlúv, ako aj uznesenia týkajúce sa dlhodobého zámeru ministerstva školstva a financovania vysokých škôl.
 
 
Fotografia: ISRK

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.