Hlas univerzít

Osemnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický rok 2021/2022. Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia) a odbornými garantmi sú Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená  výlučne z odborníkov menovaných garantmi projektu. Cenu si laureáti prevzali v 13 kategóriach v pondelok 19. decembra 2022. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Slovenskú rektorskú konferenciu na odovzdávaní reprezentoval Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v trinástich kategóriách. Absolútnym víťazom a teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska v akademickom roku 2021/2022 je Ing. Matej Gazda, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Špeciálne ceny:

„Cena JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore“ - cenu získala Ing. Lucia Galovičová, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre;

„Cena BMW Slovenská republika za umenie” - cenu získala Bc. Kristína Paulin, DIS.art., Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Víťazi (laureáti) vo všetkých 13 kategóriách:

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie - Ing. Marek Búran, Elektrotechnický ústav SAV v.v.i. v Bratislave

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika - Ing. Gabriel Stolárik, Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove

3. Kultúra a umenie - Bc. Kristína Paulin, DIS.art., Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave

4. Právo - JUDr. Ľuboslav Sisák,PhD., Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

5. Lekárske vedy - Ing. Matej Gazda, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

6. Farmácia - Daniel Krchňák, DIS., Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

7. Prírodné vedy, chémia - Ing. Lukáš Kolarič, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

8. Stavebníctvo, architektúra - Ing.Janette Podhorská, PhD., Ústav stavebníctva a architektúry SAV v.v.i. v Bratislave

9. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo - Ing. Lucia Galovičová, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

10. Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, psychológia - Mgr. Roman Burič, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v.v.i. v Bratislave

11. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy - Mgr. Silvia Haringová, Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

12. Ekonómia, Cena J & T Banky v kategórii Ekonómia - Ing. Alexandra Mertinková, PhD., Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

13. Šport - Eliška Mintálová, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

Tlačová správa (19. 12. 2022)

Zdroj: JCI Slovensko

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.