Hlas univerzít

Junior Chamber International - Slovakia (JCI-Slovensko) organizuje 18. ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ za akademický rok 2021/2022. Záštitu nad projektom prevzala prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Partnermi súťaže sú Slovenská akadémia vied a Slovenská rektorská konferencia.

Súťaž pomáha zviditeľniť kvalitné vedecko-výskumné práce, inovatívne riešenia a odmeniť nadaných študentov z celého Slovenska z rôznych spoločensko-vedných odborov. Do projektu sa može zapojiť každá vysoká škola a fakulta vysokej školy na Slovensku ako aj ktorékoľvek vedecko-výskumné pracovisko SAV. Cieľom je oceniť študentov, ktorí dosahujú nielen výborné štúdijné výsledky, ale aj v niečom vynikajú. Môžu byť víťazmi rôznych študentských odborných súťaží v rámci Slovenska, Európy či sveta, úspešnými riešiteľmi rôznych inovatívnych nápadov, doktorandmi, ktorí sa môžu preukázať kvalitnými vedecko-výskumnými výsledkami, úspešnými umelcami či športovcami. Nominovaní musia spĺňať vekový limit od 18 do 35 rokov.

Počet nominácií na fakultu a vysokú školu ie je obmedzený. Postup nominácie spoločne s prihláškou je zverejnený na webovom sídle súťaže http://www.studentskaosobnost.sk/. Uzávierka prihlášok je 21. novembra 2022 (pondelok).

Ilustračná fotografia: JCI-Slovensko

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.