Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. otváral 25. ročník európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2022, ktorý potrvá do 6. októbra 2022 (odkaz). 

Vo svojom príhovore prezident SRK zdôraznil, že k 1. septembru 2022 všetky slovenské vysoké školy deklarovali zosúladenie študijných programov, habilitačných konaní a inauguračných konaní so štandardmi pre zabezpečenie kvality zadefinovanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školy. Tiež zaviedli svoje vnútorné kontrolné mechanizmy na zabezpečovanie kvality vzdelávacieho procesu a preverili všetky svoje študijné program. Študenti, ktorí si vyberú vysokú školu na Slovensku, majú tak záruku, že ich štúdium spĺňa štandardy, ale tiež študijné programy prešli procesom, na ktorom participovali aj zamestnávatelia, ako aj súčasní študenti. 

Fotografia: Archív R.K.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.