Hlas univerzít
Rada EUA pre doktorandské vzdelávanie (EUA Council for Doctoral Education, "EUA CDE") vydala novú publikáciu s názvom „Building the Foundations of Research – a Vision for the Future of Doctoral Education in Europe“, ktorá stanovuje víziu budúcnosti doktorandského vzdelávania v Európe v nasledujúcom desaťročí. Identifikuje nové perspektívy v doktorandskom vzdelávaní a poskytuje európskym univerzitám usmernenia pre rozvoj ďalších stratégií v tejto oblasti. Dokument analyzuje interné a externé hnacie sily, ktoré formujú budúcnosť doktorandského vzdelávania a navrhuje, ako môžu univerzity čeliť súčasným a budúcim výzvam. Slúži tiež ako zdroj reflexie pre univerzity, ktoré chcú zabezpečiť, aby ich stratégie a procesy boli aktuálne v rýchlo sa meniacom svete.
 
Dokument je výsledkom rozsiahlych konzultácií a poznatkov získaných z prebiehajúcej práce EUA-CDE. 
 
Sumár odporúčaní sformulovaných EUA CDE:
  1. Doktorandské školy slúžia ako miesta, kde sú príležitosti a výzvy nových digitálnych technológií zahrnuté do sledovania výskumných cieľov a do vlastných podporných rámcov.
  2. Univerzity by mali prijať Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN ako holistický rámec poskytujúci kontext a podporu doktorandskému vzdelávaniu.
  3. Aj keď nie sú spojené s konkrétnym poslaním, výskum a vzdelávanie na doktorandskej úrovni k nemu prispievajú riešením environmentálnych, demografických, sociálno-ekonomických a politických výziev, ktorým Európa a svet čelia. Cesta k riešeniu týchto výziev môže spočívať v riešení otázok základného výskumu, pri ktorých aplikácia v danom čase nie je zrejmá.
  4. Rôznorodé doktorandské vzdelávanie musí byť citlivé na rôzne zázemie doktorandov, z ktorého pochádzajú. Doktorandské vzdelávanie by malo podporovať reflexiu a prekonávanie akejkoľvek sociálnej, ekonomickej alebo kultúrnej bariéry. Malo by podporovať rozmanitosť, ktorá ide ruka v ruke s excelentnosťou a so spoločným chápaním kvality výskumu.
  5. Doktorandské vzdelávanie by malo podporovať dialóg o rôznych rozmeroch akademických slobôd a zvýšiť povedomie o tom, ak je niekto ohrozený. Malo by vytvoriť otvorený priestor pre kritickú diskusiu a výmenu opačných názorov a zároveň obhajovať práva doktorandov zapojiť sa do týchto aktivít.
  6. Doktorandské vzdelávanie musí zahŕňať rôzne formáty, ktoré sa objavili, aby vyhovovali špecifickým potrebám, ale zároveň zabezpečiť, aby základné princípy, vrátane dôležitosti vedenia originálneho výskumu, zostávali ich neoddeliteľnou súčasťou. Ako prostriedok zabezpečenia by sa mali použiť štruktúrované prístupy, aby hlas doktorandského vzdelávania bol vhodne zakotvený v univerzitných štruktúrach.
  7. Systém zabezpečenia kvality vhodný pre daný účel je nevyhnutný, ale hlavným cieľom má byť kvalita výskumu, nie použitie konkrétneho nástroja/metódy. Zameranie by malo ísť nad rámec administratívnych procesov, aby sa tiež oceňoval obsah vzdelávania a výskumu. To by malo zahŕňať pochopenie základných zručností a hodnôt, ako sú napr. etika a integrita výskumu a prijatie kritického prístupu k hodnoteniu výskumu, ktorý nie je obmedzený len na publikačné metriky.
  8. Doktorandi musia byť vybavení vedomosťami a zručnosťami, aby vyhovovali moderným požiadavkám skúmať a pokračovať v kariére, ktorú si zvolili. Zároveň potrebujú mapovať, vizualizovať a verbalizovať svoje schopnosti a sprostredkovať ich ostatným. Doktorandské vzdelávanie by sa malo rozvíjať ako tiché a explicitné zručnosti. Prierezové zručnosti by sa nemali vnímať ako doplnok, ale ako kľúčový prvok doktorátu, zachovanie základnej úlohy pôvodného výskumu ako kľúčová črta doktorandského vzdelávania.
  9. Dohľad je rozhodujúci. Jeho forma sa prispôsobuje potrebám a zdrojom inštitúcie. Univerzity by mali investovať do školenia supervízorov, ktoré im umožní plne prijať ich úlohy a zabezpečiť, aby doktorandská škola alebo prostredie zohrávalo primeranú podpornú úlohu.
  10. Úroveň životnej podpory pre doktorandov musí brať do úvahy atraktívnosť príbuzných kariér a príjmy vedomostných pracovníkov na začiatku kariéry v iných sektoroch. To znamená, že práca doktorandov by mala byť primerane oceňovaná. Trvanie financovania by malo vychádzať z reálneho predpokladu trvania doktorátu. Zvýšenie platov alebo dĺžky trvania doktorát by však nemalo byť na úkor dostupnosti doktorandských pozícií. Zvýšená potreba riešiť spoločenské výzvy pomocou vysokokvalitného výskumu si vyžaduje dostupnosť takýchto pozícií, nemalo by to však viesť k zníženiu iných univerzitných služieb.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.