Hlas univerzít

Dňa 28. januára 2022 sa konalo prvé zasadnutie Rady vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR, na ktorom vysokoškolský sektor reprezentuje prezident Slovenskej rektorskej konferencie – profesor Rudolf Kropil. Rada má spolu až 43 členov, medzi nimi sú zástupcovia vlády SR a jednotlivých ministerstiev, občianskej spoločnosti, akademického sektora, samosprávy, záujmových združení, zamestnancov, obchodných komôr či podnikateľských zväzov. Predsedom rady a prvé rokovanie viedol premiér SR pán Eduard Heger.

Vznik Rady a jej štatút schválila vláda SR v decembri 2021. Nový poradný orgán má za cieľ zabezpečiť dialóg s odbornou verejnosťou a relevantnými partnermi pre implementáciu plánu. Má tiež sledovať pokrok v dosahovaní jednotlivých míľnikov a cieľov všetkých komponentov, zaujímať stanoviská a upozorňovať na riziká pri vykonávaní jednotlivých investícií a reforiem plánu obnovy. Rada vlády je tak prierezovou platformou na najvyššej úrovni, ktorá poskytuje priestor na diskusiu tém naprieč jednotlivými opatreniami plánu obnovy. Rudolf Kropil hovorí: „Vítam zapojenie Slovenskej rektorskej konferencie do Rady vlády SR pre plán obnovy ako partnera. Je to príležitosť prezentovať názor akademickej obce k implementácii plánu obnovy členom vlády, zástupcom ministerstiev a ďalším partnerom. V tomto procese chceme byť aktívni, ale najmä musíme presadzovať záujmy nášho sektora.“

Ústrednou témou prvého zasadnutia bolo nastavenie fungovania tohto nového poradného orgánu. Prítomní členovia tiež diskutovali o kľúčových dokumentoch plánu obnovy. Prezident SRK Rudolf Kropil v diskusii vyjadril obavy akademickej obce z pokračovania znižovania dotácie na verejné vysoké školy. „Predsedu vlády SR a členov rady vlády som upozornil, že v súčasnosti neexistuje racionálny dôvod opätovného dramatického znižovania financovania. Navrhované zníženie dotácie spolu s nárastom cien energií je pre vysoké školy likvidačné, pretože priamo ohrozuje ich základný chod. Rektorky a rektori sú presvedčení, že zníženie dotácie spôsobí zvýšenie odlivu študentov a mladých kvalitných pedagógov a vedcov do zahraničia a bude prekážkou realizácie ohlasovanej reformy súvisiacej s plánom obnovy. Požiadal som predsedu vlády o riešenie tejto situácie.“ konkretizuje profesor Rudolf Kropil.

Fotografia: Úrad vlády SR

Zdroj: Úrad vlády SR

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.