Hlas univerzít

So smútkom oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 17. januára 2022 nás navždy opustila ďalšia významná osobnosť slovenského akademického života. Vo veku 81 rokov zomrel významný slovenský biochemik, profesor a bývalý rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc. 

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. vyjadruje v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie úprimnú sústrasť rodine a kolegom profesora Dušana Podhradského, bývalého člena SRK.

Profesor Dušan Podhdradský sa venoval výskumu biochémie peptidov a bielkovín. Po vysokoškolskom štúdiu, ktoré absolvoval na Chemicko-techno­logickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, pôsobil v Ústave experimentálnej biológie Slovenskej akadémie vied a neskôr v Laboratóriu pre endokrinológiu a metabolizmus Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Od roku 1970 pôsobil na katedre biochémie, ktorú zakladal a bol jej prvým vedúcim. Bol priekopníkom tohto odboru na Slovensku i medzinárodne uznávanou kapacitou. Výučbu biochémie zabezpečoval ako pedagóg v odboroch chémie, biológie a v učiteľskom štúdiu. Dosiahol aj akreditáciu odborného a doktorandského štúdia biochémie. Odborne pôsobil ako profesor v Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

Profesor Dušan Podhradský bol držiteľom piatich patentov a publikoval desiatky pôvodných vedeckých prác v zahraničných časopisoch ako napríklad Experientia, Journal of Chromatography, Analytical Biochemistry, Journal of Biochemical and Biophysical Methods, či European Journal of Biochemistry, na ktoré mal vyše 500 citácií. Za svoju vedeckú a akademickú prácu bol ocenený Medailou Univerzity Karlovej v Prahe (1998) a Zlatou medailou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (2003).

V rokoch 1990 až 1997 pôsobil vo funkcii dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Následne až do roku 2003 pôsobil ako rektor univerzity. 

Posledná rozlúčka s profesorom Dušanom Podhradským bude v pondelok 24. januára 2022 o 13.00 h v kostole Evanjelického cirkevného zboru a. v. na košickej Terase.

Česť jeho pamiatke!

Súvisiace informácie:

Fotografia: internet

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.