Hlas univerzít

18. januára 2022 Európska komisia zverejnila usmernenia, ktoré majú zabrániť zahraničnému zasahovaniu do výskumu a inovácií ("Tackling R&I Foreign Interference"). Ide o príručku určenú výskumným organizáciám a vysokým školám. Súvisí s rozširovaním medzinárodných sietí akademickej a technologickej spolupráce, ktoré zároveň zahŕňajú množstvo rizík a výziev a tie aktéri výskumu a inovácií musia brať do úvahy.

Príručka obsahuje osvedčené postupy na podporu európskych inštitúcií pri ochrane ich základných hodnôt vrátane akademickej slobody, integrity a inštitucionálnej autonómie, ako aj pri ochrane ich zamestnancov, študentov, výsledkov výskumu a majetku vrátane duševného vlastníctva. Vzhľadom na dôležitosť medzinárodnej vedeckej a technickej spolupráce je podľa komisie potrebné zadefinovať na všeobecnej úrovni súbor nástrojov na vypracovanie komplexnej stratégie riešenia rizík a výziev. Tie sa zameriavajú na štyri kľúčové oblasti: hodnoty, riadenie, partnerstvá a kybernetickú bezpečnosť.

Príručka bola vytvorená spolu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami a má slúžiť ako zoznam najlepších postupov a zhromažďovanie dôkazov, ktorý však nie je konečný a ani záväzný. Vysoké školy a výskumné organizácie tak môžu podľa nej vypracovať komplexnú stratégiu prispôsobenú svojim potrebám.

Aktivita je súčasťou programu politiky Európskeho výskumného priestoru v oblasti akademickej slobody a v súlade s Oznámením Európskej komisie „Globálny prístup k výskumu a inováciám“ a novým princípom medzinárodnej spolupráce „Otvorená strategická autonómia“.

O cudzom zasahovaní

K cudziemu zasahovaniu dochádza, keď zahraničný aktér na štátnej úrovni alebo v jeho mene vykonáva činnosti, ktoré sú donucovacie, skryté, klamlivé alebo korupčné a sú v rozpore so suverenitou, hodnotami a záujmami Európskej únie.

Vedecký výskum je svojou povahou proces spolupráce, v ktorom výskumníci a organizácie zvyčajne stavajú na existujúcom výskume a spolupracujú na ďalšom vedeckom rozvoji. Vysoké školy a výskumné organizácie sú mimoriadne zaujímavé pre zahraničných aktérov z dôvodu ich významnej úlohy v spoločnosti, ich spolupráce s verejným, súkromným a tretím sektorom a vytvárania vedomostí a inovatívnych nových technológií, ktoré sú kľúčové pre riešenie spoločenských výziev a zabezpečenie prosperity a sú často dôležité pre civilné a vojenské využitie.

Súvisiace informácie:

Zdroj: EK
Ilustračná fotografia: STU
Autor: mc

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.