Hlas univerzít

Dňa 30. novembra 2021 zomrel vo veku 82 rokov významný slovenský matematik, profesor a bývalý rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM v Prešove - prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. 

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. vyjadruje v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie úprimnú sústrasť rodine a kolegom profesora Bukovského.

Profesor Lev Bukovský vyštudoval matematickú analýzu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vedeckú hodnosť získal na Karlovej univerzite v Prahe vo vednom odbore Algebra a teória čísel. Za profesora bol inaugurovaný v roku 1984. Jeho vedecká činnosť bola zameraná na teóriu množín a matematickú logiku s dôrazom na aplikáciu v iných matematických oblastiach. Jeho výsledky v oblasti teórie množín sú uvádzané vo vysokoškolských učebniciach po celom svete. Napísal viac ako 40 pôvodných vedeckých prác. V rokoch 1991 – 1996 bol rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rokoch 1999 – 2002 predsedal Akreditačnej komisii, poradnému orgánu vlády SR. V rokoch 2010 – 2015 bol rektorom Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM v Prešove. Profesor Lev Bukovský bol tiež riadnym členom – akademikom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu.

Česť jeho pamiatke!

Súvisiace informácie:

Fotografia: internet

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.