Hlas univerzít

Väčšina členov Slovenskej rektorskej konferencie sa vyjadrila za podporu „Zodpovedného protestu za slobodné univerzity!“ Rozhodli o tom v korešpondenčnom hlasovaní na podnet prezídia SRK.

SRK opakovane vyjadrovala principiálny nesúhlas s návrhom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR obmedziť samosprávne riadenie vysokých škôl a ich autonómiu novelou vysokoškolského zákona. SRK žiadala, aby rezortné ministerstvo riešilo problémy vysokého školstva, ktoré sú podľa jej členov kľúčové, t. j. dlhodobé podfinancovanie vysokých škôl, vysokoškolského vzdelávania, výskumu a vývoja, neuspokojivý technický a estetický stav vysokoškolskej infraštruktúry a masívny odchod mladých ľudí za štúdiom do zahraničia. SRK tiež upozorňuje, že prebiehajúca reforma vysokoškolského vzdelávania podľa nového systému akreditácie a plánované ďalšie zmeny, sa dejú v reštrktívnych finančných podmienkach. V tomto roku dostali verejné vysoké školy nižšie financie na svoj chod o viac ako 18 mil. eur a budúci rok sa navrhuje vláda SR znížiť ich financovanie o ďalších viac ako  27 mil. eur.

V tejto súvislosti sa väčšina členov SRK rozhodla podporiť „Zodpovedný protest za slobodné univerzity!“, ktorý sa uskutoční 16. novembra 2021 v Bratislave.

Autor: Ľubica Benková

Foto: archív UK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.