Hlas univerzít

Zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie sa spolu s ďalšími predstaviteľmi reprezentácií vysokých škôl a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastnili ako hostia na mimoriadnej 42. schôdzi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 4. novembra 2021. Jediným bodom programu bola informácia o návrhu vecného zamerania úpravy vnútorného systému riadenia vysokých škôl v návrhu novelizácie zákona o vysokých školách

Na pozvanie predsedu výboru Richarda Vašečku sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) Rudolf Kropil, Libor Vozár, Marek Števček a René Bílik na schôdzi k aktuálnemu návrhu legislatívnych zmien vo vysokom školstve z dielne rezortu školstva. Prítomní minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a štátny tajomník Ľudovít Paulis informovali členov výboru o cieľoch novelizácie a kľúčových návrhoch zmien. Zástupcovia všetkých reprezentácií vysokých škôl mali príležitosť reagovať a predstaviť prítomným poslancom Národnej rady SR svoje stanoviská.

Prezident SRK Rudolf Kropil zdôraznil najmä samosprávnosť vysokých škôl ako princíp, ktorý je akceptovaný a chránený v zahraničí a ktorý chce SRK zachovať. V predloženom návrhu zmien vidí aj niektoré pozitíva ako zosúladenie dĺžky denného a externého štúdia, ale aj viacero ustanovení, ktoré sú v rozpore so zachovaním samosprávneho riadenia a autonómie vysokých škôl. Podľa zástupcov SRK by podstatou reformy vysokého školstva malo byť zvyšovanie kvality vzdelávania a skvalitnenie vysokoškolskej infraštruktúry pre súčasných a budúcich študentov. Zástupcovia SRK zdôraznili, že každá reforma musí byť sprevádzaná navýšením finančných prostriedkov.

Diskusia o predloženom návrhu legislatívnych zmien má podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga pokračovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Predseda výboru Richard Vašečka vyzval predstaviteľov ministerstva a zástupcov akademickej obce ku konštruktívnej diskusii a prisľúbil vytvoriť ďalší priestor. Zástupcovia SRK uvítali túto ponuku, ale trvajú na zachovaní samosprávneho charakteru vysokých škôl.    

Súvisiace informácie:

Fotografia: SRK

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.