Hlas univerzít

Dňa 3. novembra 2021 sa prezident Slovenskej rektorskej konferencia Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil. PhD., zúčastnil spoločného rokovania zástupcov zväzu a partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v regionálnom a vysokom školstve, ktorú zorganizoval Odborový zväz školstva. Účastníci stretnutia reprezentovali názory a požiadavky širokého spektra aktérov v školstve od zamestnancov, riaditeľov základných škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času, gymnázií, stredných odborných škôl, odborných učilíšť, špeciálnych škôl až po rektorov vysokých škôl, dekanov fakúlt a študentov.

Témami rokovania boli:

- Vyhodnotenie spoločnej Deklarácie z roku 2020

- Rozpočet verejnej správy v oblasti školstva

- Proces a výsledky novelizácia školskej legislatívy

- Pretrvávajúce protipandemické opatrenia

- Plán obnovy

- Komunikácia zo strany ministerstva školstva

- Špecifické problémy stavovských organizácií

Výsledkom rokovania je Deklarácia 2021, ktorá obsahuje zoznam najdôležitejších požiadaviek na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v záujme úspešného spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska.

Deklarácia je adresovaná prezidentke SR, predsedovi vlády SR, predsedovi NRSR, ministrovi školstva, ministrovi financií a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorých žiadame o realizáciu uvedených požiadaviek ešte v tomto volebnom období.

Súvisiace informácie:

Deklarácia

Fotogaléria

Foto: archív OZPŠV

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.