Hlas univerzít

Predstavitelia širokej akademickej a vedeckovýskumnej obce na Slovensku si uvedomujú dôležitosť dodržiavania najvyšších etických štandardov pri svojej práci. Z pozície zástupcov inštitúcií, ktoré reprezentujú, sa preto rozhodli plniť záväzky definované v  národnom dokumente Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku. Dňa 12. októbra 2021 v Bratislave  to verejne potvrdili slávnostným podpisom v reprezentatívnych priestoroch galérie Bratislavského hradu tridsiati signatári. Za Slovenskú rektorskú konferenciu Deklaráciu podpísal jej prezident Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. Záštitu nad podujatím prevzala Zuzana Čaputová, prezidentka SR.

Tvorbu národného dokumentu zaväzujúceho podporiť vedeckú integritu na Slovensku zastrešovalo v spolupráci s odbornou komunitou Centrum vedecko-technických informácií SR. 

Signatári sa svojím podpisom  zaviazali plniť štyri  záväzky definované v deklarácii. Zároveň tak podporili  v deklarácii spracovaný Národný etický kódex vedeckej integrity a Odporúčania na riešenia porušenia a obvinenia z porušenia pravidiel vedeckej integrity.

Viac informácií: Excelentne znamená aj eticky. K pilierom korektnej vedeckej práce pribudol národný dokument

Foto: CVTI

Zdroj: CVTI

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.