Hlas univerzít

Dňa 7. októbra 2021 zomrel vo veku 71 rokov dlhoročný pedagóg, významný slovenský vedecký pracovník v odbore stavebníctva, niekdajší rektor Žilinskej univerzity v Žiline - prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. Profesor Ján Bujňák pôsobil aj ako viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie počas dvoch funkčných období od roku 2006 do roku 2010. Od júla 2009 do júna 2010 zastupoval SRK ako jej štatutár.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. vyjadruje v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie úprimnú sústrasť rodine zosnulého a zároveň akademickej obci Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá vstratila osobnosť medzinárodného významu a ktorá výrazne ovplyvnila jej smerovanie.

Vo svojom profesionálnom živote sa profesor Ján Bujňák venoval problémom stability v stavebníctve, metodike stanovovania únosnosti stavebných konštrukcií a osobitne mostov v prevádzke, pôsobeniu spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Bol autorom viacerých monografií, vysokoškolských učebníc, článkov v domácich a zahraničných odborných časopisoch. Vychoval niekoľkých doktorandov. Absolvent Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline bol celý profesionálny život spätý so svojou Alma mater. V priebehu svojho pôsobenia na univerzite zastával viacero akademických funkcií od prodekana, dekana Stavebnej fakulty až po rektora v rokoch 2002 - 2010. Okrem žilinskej univerzity pôsobil niekoľko rokov aj na univerzitách v Alžírsku a Tunisku. Obdivovateľ francúzskej kultúry a jazyka bol za podporu francúzsko-slovenskej spolupráce ocenený v roku 2010 francúzskym štátnym vyznamenaním „Officier dans l´Ordre National des Arts et Lettres" (Oficiér Rádu umenia a literatúry). V júli 2021 mu jeho Alma mater udelila čestný titul „profesor emeritus“ za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania.

Česť jeho pamiatke!

Súvisiace informácie:

Fotografia: archív SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.