Hlas univerzít

Dňa 25. júna 2021 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo 101. riadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). Členovia SRK na zasadnutí volili prezidenta a troch viceprezidentov SRK.

Prezidentom SRK sa stal prof. Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene.

Profesor Kropil vo svojom programovom vyhlásení zdôraznil potrebu kooperatívnej atmosféry vo vnútri konferencie. „Rektorky a rektori ukázali súdržnosť pri diskusii o podobe novely zákona o vysokých školách. V tomto musíme pokračovať, aby finálna verzia zákona mala proeurópsku dimenziu, zachovala akademickú samosprávu a posilnila autonómiu vysokých škôl“, uviedol prezident SRK. Ďalej zdôraznil potrebu presadzovať priority rektorskej konferencie tak, ako boli prijaté na 100. zasadnutí a to najmä vytvoriť moderné a atraktívne podmienky pre študentov vysokých škôl, vytvoriť vhodný flexibilný legislatívny rámec, ako aj vytvoriť prostredie stimulujúce rozvoj, rast a konkurencieschopnosť. Doplnil tiež nevyhnutnosť dofinancovania vysokých škôl v aktuálnom roku a potrebu kompenzácií vo financovaní v dôsledku poklesu výnosov z dôvodu pandemickej situácie. Ako zásadnú vyzdvihol potrebu férovej komunikácie s predstaviteľmi vlády a ministerstva školstva. „V tomto duchu je dôležitá informovanosť verejnosti za účelom objektivizácie verejnej mienky,“ doplnil prezident SRK. Na záver programového vyhlásenia apeloval na spoluprácu všetkých vysokých škôl bez ohľadu na to, či sa jedná o verejnú, štátnu, súkromnú, veľkú či malú vysokú školu.

Vo funkciách viceprezidentov SRK boli potvrdení pre 2. funkčné obdobie profesorka Lucia Kurilovská, rektorka štátnej Akadémie Policajného zboru v Bratislave a profesor Libor Vozár z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Novozvoleným viceprezidentom SRK bol profesor Tomáš Lengyelfalusy, rektor súkromnej Vysokej školy DTI. Funkčné obdobie viceprezidentov začalo plynúť dňom zvolenia. Profesor Ferdinand Daňo, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave,  je viceprezidentom SRK od  roku 2020 a naďalej pokračuje vo svojom dvojročnom mandáte.

Prezídium prvýkrát vo svojej histórii je zložené zo zástupcov všetkých typov vysokých škôl, čím reflektuje rôznorodosť vysokoškolského prostredia.

 Fotogaléria

Médiá: sme.sk; teraz.sk

Ľubica Benková

Foto: P. Koreň

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.