Hlas univerzít

Európska asociácia univerzít oslavuje tento rok 20. výročie svojho založenia. Asociácia vznikla zlúčením Asociácia európskych univerzít (the Association of European Universities, CRE) a Konferencie rektorov Európskej únie (the Confederation of European Union Rectors’ Conferences) na ustanovujúcom valnom zhromaždení  v španielskej Salamanke 29. - 30. marca 2001. Obe asociácie sa rozhodli spojiť svoje sily s cieľom vytvoriť v Európe jediný zastupiteľský orgán pre univerzity a ich národné združenia. EUA sa zrodila z tejto vízie. 

Dnes sú členmi EUA vysoké školy a rektorské konferencie, prípadne ďalšie združenia zo 48 európskych krajín. EUA sa môže pochváliť, že ako jediná asociácia v Európe združuje 800 individuálnych členov, ktorými sú univerzity a vysoké školy a 33 kolektívnych členov - národné rektorské konferencie. EUA je dnes jedným z najväčších orgánov zastupujúcich vysoké školy na svete. Členom EUA je od jej založenia SRK a v priebehu rokov sa jej členmi stalo 17 slovenských vysokých škôl.

Pri príležitosti 20. výročia založenia sa členovia EUA môžu zapojiť do kampane, ktorá oslavuje spoluprácu na pôde EUA #EUA20years. Výzva EUA je otvorená do 31. 8. 2021. Príspevky členov EUA sú verejne dostupné na webovom sídle EUA, youtube kanáli EUA a sociálnych médiách (FB, Twitter). Do výzvy sa zapojila aj SRK listom, ktorý prezident SRK zaslal predsedovi EUA prof. Michaelovi Murphymu. V liste prof. Rudolf Kropil okrem iného píše: "EUA má medzi akademickými asociáciami v súčasnej Európe jedinečné postavenie. Vďaka svojej inkluzívnosti, otvorenosti a širokej spolupráci podporuje rôzne európske systémy vysokoškolského vzdelávania, rôzne vysoké školy, akademických pracovníkov s rôznymi profilmi a záujmami. ... Inkluzívnosť a bohatosť aktivít a kontaktov je jednou z najväčších silných stránok EUA."

Všetko najlepšie EUA!

Fotografia: EUA

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.