Hlas univerzít

V pondelok 7. júna 2021 sa prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. spolu s členmi prezídia SRK zúčastnili na rokovaní za okrúhlym stolom, ktoré zvolal predseda vlády SR pán Eduard Heger. Na rokovaní sa zúčastnila aj časť členov predsedníctva Slovenskej akadémie vied na čele s jej predsedom prof. RNDr. Pavlom Šajgalíkom, DrSc. Hlavnou témou rokovania boli možnosti užšej spolupráce premiéra s SRK a SAV.

Rokovanie bolo podľa prezidenta SRK profesora Rudolfa Kropila konštruktívne a otvorené. Prítomní sa v jeden a pol hodinovej diskusii venovali predovšetkým vysokému školstvu, ale aj vede a výskume a SAV. V úvode premiér v zmysle výstupov útvaru Hodnoty za peniaze žiadal efektívne fungovanie vysokých škôl, podporu vybraných študijných odborov, návrat študentov a prilákanie zahraničných akademikov. V reakcii zástupcovia SRK predstavili stanovisko SRK k legislatívnym zmenám a revíziu priorít SRK na rok 2021-25 z mája 2021, ktoré podložili štatistickými údajmi o financovaní vysokoškolského vzdelávania, ale aj výskumu a vývoja na Slovensku podľa OECD a Eurostatu. Prezident SRK upozornil predsedu vlády SR, že akákoľvek reforma vysokého školstva sa nemôže koncentrovať na jednu štruktúru alebo proces, ako je tomu dnes s voľbou rektorov. Štát musí venovať pozornosť v prvom rade kvalite poskytovaného vzdelávania, výskumných a umeleckých činností a podmienkam, v ktorých študujú a žijú študenti a pracujú zamestnanci vysokých škôl. Prítomní zástupcovia SRK a SAV tiež hovorili o prebiehajúcej užšej spolupráci zameranej na koncentráciu ako napr. projekt dvoch najväčších bratislavských univerzít a SAV. Zástupcovia SRK však doplnili, že štát nesmie zabúdať na odstraňovanie rozdielov medzi regiónmi, pričom kvalitné vysoké školstvo je jedným z nástrojov ich rozvoja.

Vzhľadom na existujúce finančné limity zadefinované vo vládnom návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 predseda vlády SR prisľúbil prehodnotiť navrhovanú výšku dotácií zo štátneho rozpočtu na vysoké školy. Z vedy a výskumu chce spraviť „premiérsku tému.“ SRK žiadala financovanie porovnateľné s ostatnými krajinami V4.

Prítomní sa zhodli na potrebe pravidelných stretnutí, ktoré by sa z podnetu predsedu vlády SR mali konať kvartálne.

V médiách:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.