Hlas univerzít

Aktualizácia Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO PO7 OPII) vyhlásilo výzvu na odborných hodnotiteľov.

Výzva č. 8/2021 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci OP II pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, Národné a dopytovo-orientované projekty v rámci špecifických cieľov 7.1 až 7.9 je dostupná na webovom sídle SO PO7 OPII www.mirri.gov.sk pod názvom: Výzva na výber odborných hodnotiteľov (priamy odkaz TU).

V prípade záujmu a splnenia podmienok uvedených vo výzve je možné prihlásiť sa v 3 kole do 24.06.2021.

Zdroj: MIRRI

Ilustračná fotografia: STU

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.